Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7

Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7
5/5 - (1 bình chọn)

Tài liệu luyện thi HSK 7 nâng cao kỹ năng đọc hiểu cùng Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7 được thiết kế giáo án và đề cương ôn tập bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK cấp 7 theo chương trình bài giảng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua Lộ trình luyện thi HSK 9 học tiếng Trung HSK cấp 9 ngữ pháp tại link sau nha.

Lộ trình luyện thi HSK 9 học tiếng Trung HSK cấp 9 ngữ pháp

Tiếp theo là nội dung bộ gõ tiếng Trung dành cho những bạn đang học tiếng Trung để có thể nhớ được nhiều chữ Hán hơn,các bạn xem Thầy Vũ hướng dẫn tải chi tiết tại link dưới đây.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Vậy là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Khóa học tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Ngoài ra Thầy Vũ còn chia sẻ đến các bạn học viên bộ tài liệu tiếng Trung vô cùng bổ ích do chính tay thầy biên soạn cho các bạn học viên tham khảo hoàn toàn miễn phí ở link bên dưới.

Giáo trình tiếng Trung trọn bộ 9 quyển

Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7 Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7 được thiết kế giáo án và đề cương ôn tập bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK cấp 7 theo chương trình bài giảng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

吸烟会破坏动脉壁并破坏内壁。随着时间的推移,身体试图通过积聚斑块和形成凝块来自我修复,这使它们更容易膨胀。布朗说:“任何使血压升高的东西都会削弱那堵墙并导致东西泄漏到破裂处。”戒烟的人风险仍然较高,但“戒烟时间越长越好,”她说。

吸烟与遗传相结合,也会增加动脉瘤的风险。制定计划并知道从哪里寻求支持是

建议腹部超声检查男性主动脉瘤。如果发现直径小于 5.5 厘米 (cm) 的动脉瘤,您的医生将每 6 到 12 个月重复一次超声检查以确保它不会生长。 Brown 说,腹主动脉瘤是最容易检测和追踪的。

因为女性的症状可能很模糊,而且看起来与男性不同,所以了解所有要寻找的警告信号很重要。

根据发表在《美国医学会杂志》上的一篇文章,2019 年,美国预防服务工作组还更新了针对没有体征或症状的人的腹主动脉瘤筛查指南。 (19) 根据新建议,65 至 75 岁从不吸烟的男性应进行一次性超声筛查,而不是对该年龄组的所有男性进行常规筛查。此外,工作组建议不要对从不吸烟且没有家族病史的女性进行腹主动脉瘤常规筛查。

脑动脉瘤的症状可以帮助您的医生做出诊断,但并非每个人都会有症状。 “大约 2% 到 5% 的美国人现在带着脑动脉瘤四处走动,但大多数人并不知道,因为大多数时候动脉瘤的第一个迹象是它破裂时,”Teitelbaum 说。

CT 扫描使用 X 射线图像来检测脑动脉瘤。但如果扫描没有检测到任何东西,你的医生可能会使用血管造影术,一种使用染料和 X 射线的测试,以更好地可视化血管和动脉,Teitelbaum 说。

Teitelbaum 说,在 CT 扫描中可能无法检测到轻微出血的动脉瘤,称为前哨出血,在这种情况下,将进行脊椎穿刺。

直径在 3 到 3.5 厘米 (cm) 之间的腹主动脉瘤被认为是正常大小,而大于 3.5 厘米的腹主动脉瘤破裂的风险更高。根据默克手册,直径超过 7 厘米的动脉瘤破裂的风险最高,这种大小的腹动脉瘤有 20% 到 40% 会破裂。

直径小于 10 毫米 (mm) 的脑动脉瘤被认为是小,10 到 25 毫米之间的被认为是大的,而大于 25 毫米的被认为是“巨大的”。 “这些是最糟糕的动脉瘤。它们往往会复发,导致死亡人数最多,”泰特尔鲍姆说。

这些类型的动脉瘤会破裂并导致出血,切断从主动脉出来的小血管或较大分支的血流,导致中风,以及可能致命的器官和细胞损伤(称为坏死)。

所有类型的小且无症状的动脉瘤可能只需要密切和仔细的监测,定期进行影像学检查(X 射线、超声、CT 扫描或 MRI)。然而,它的大小和增长速度将决定检查它的频率。

可以开一些降压药,如钙通道阻滞剂和 β 受体阻滞剂来控制血压,因为高血压会进一步削弱动脉瘤并增加渗漏或破裂的风险。

他汀类药物如立普妥(阿托伐他汀)也可用于预防血管痉挛,这是一种脑动脉瘤破裂后大脑动脉变窄的病症。

据 MedStar 乔治城大学医院称,也可以在接受手术修复脑动脉瘤的患者中开具抗血小板药物。

Teitelbaum 说,腹主动脉瘤和胸主动脉瘤对于大的、渗漏的或破裂的主动脉瘤,有两种治疗方法:开放修复和血管内支架置入术。在开放修复过程中,外科医生移除动脉瘤和主动脉的一部分。根据密歇根医学公司的说法,然后用由涤纶或特氟龙等材料制成的移植物替换主动脉部分。

通过血管内支架植入术,外科医生将导管插入动脉瘤,使用 X 射线观察动脉,然后将塌陷的支架插入动脉瘤。支架移植物允许血液流过主动脉而不是动脉瘤,并加强主动脉的薄弱部分以防止破裂。

脑动脉瘤 破裂的脑动脉瘤需要对动脉瘤本身进行紧急手术,并从颅骨中排出血液,或从大脑中排出多余的液体。

Nội dung giáo án bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung HSK ứng dụng vào thực tế Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7.

Xīyān huì pòhuài dòngmài bì bìng pòhuài nèibì. Suízhe shíjiān de tuīyí, shēntǐ shìtú tōngguò jījù bān kuài hé xíngchéng níng kuài láizì wǒ xiūfù, zhè shǐ tāmen gèng róngyì péngzhàng. Bùlǎng shuō:“Rènhé shǐ xiěyā shēng gāo de dōngxī dūhuì xuēruò nà dǔ qiáng bìng dǎozhì dōngxī xièlòu dào pòliè chù.” Jièyān de rén fēngxiǎn réngrán jiào gāo, dàn “jièyān shíjiān yuè zhǎng yuè hǎo,” tā shuō.

Xīyān yǔ yíchuán xiāng jiéhé, yě huì zēngjiā dòngmài liú de fēngxiǎn. Zhìdìng jìhuà bìng zhīdào cóng nǎlǐ xúnqiú zhīchí shì

jiànyì fùbù chāoshēng jiǎnchá nánxìng zhǔ dòngmài liú. Rúguǒ fāxiàn zhíjìng xiǎoyú 5.5 Límǐ (cm) de dòngmài liú, nín de yīshēng jiāng měi 6 dào 12 gè yuè chóngfù yīcì chāoshēng jiǎnchá yǐ quèbǎo tā bù huì shēngzhǎng. Brown shuō, fù zhǔ dòngmài liú shì zuì róngyì jiǎncè hé zhuīzōng de.

Yīnwèi nǚxìng de zhèngzhuàng kěnéng hěn móhú, érqiě kàn qǐlái yǔ nánxìng bùtóng, suǒyǐ liǎojiě suǒyǒu yào xúnzhǎo de jǐnggào xìnhào hěn zhòngyào.

Gēnjù fābiǎo zài “měiguó yīxué huì zázhì” shàng de yī piān wénzhāng,2019 nián, měiguó yùfáng fúwù gōngzuò zǔ hái gēngxīnle zhēnduì méiyǒu tǐzhēng huò zhèngzhuàng de rén de fù zhǔ dòngmài liú shāi chá zhǐnán. (19) Gēnjù xīn jiànyì,65 zhì 75 suì cóng bù xīyān de nánxìng yīng jìnxíng yīcì xìng chāoshēng shāi chá, ér bùshì duì gāi niánlíng zǔ de suǒyǒu nánxìng jìnxíng chángguī shāi chá. Cǐwài, gōngzuò zǔ jiànyì bùyào duì cóng bù xīyān qiě méiyǒu jiāzú bìngshǐ de nǚxìng jìnxíng fù zhǔ dòngmài liú chángguī shāi chá.

Nǎo dòngmài liú de zhèngzhuàng kěyǐ bāngzhù nín de yīshēng zuò chū zhěnduàn, dàn bìngfēi měi gèrén dūhuì yǒu zhèngzhuàng. “Dàyuē 2% dào 5% dì měiguó rén xiànzài dàizhe nǎo dòngmài liú sìchù zǒudòng, dàn dà duōshù rén bìng bù zhīdào, yīn wéi dà duōshù shíhòu dòngmài liú de dì yī gè jīxiàng shì tā pòliè shí,”Teitelbaum shuō.

CT sǎomiáo shǐyòng X shèxiàn túxiàng lái jiǎncè nǎo dòngmài liú. Dàn rúguǒ sǎomiáo méiyǒu jiǎncè dào rènhé dōngxī, nǐ de yīshēng kěnéng huì shǐyòng xiěguǎn zàoyǐng shù, yī zhǒng shǐyòng rǎnliào hé X shèxiàn de cèshì, yǐ gèng hǎo de kěshìhuà xiěguǎn hé dòngmài,Teitelbaum shuō.

Teitelbaum shuō, zài CT sǎomiáo zhōng kěnéng wúfǎ jiǎncè dào qīngwéi chūxiě de dòngmài liú, chēng wèi qiánshào chūxiě, zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, jiāng jìnxíng jǐchuí chuāncì.

Zhíjìng zài 3 dào 3.5 Límǐ (cm) zhī jiān de fù zhǔ dòngmài liú bèi rènwéi shì zhèngcháng dàxiǎo, ér dàyú 3.5 Límǐ de fù zhǔ dòngmài liú pòliè de fēngxiǎn gèng gāo. Gēnjù mò kè shǒucè, zhíjìng chāoguò 7 límǐ de dòngmài liú pòliè de fēngxiǎn zuìgāo, zhè zhǒng dàxiǎo de fù dòngmài liú yǒu 20% dào 40% huì pòliè.

Zhíjìng xiǎoyú 10 háomǐ (mm) de nǎo dòngmài liú bèi rènwéi shì xiǎo,10 dào 25 háomǐ zhī jiān de bèi rènwéi shì dà de, ér dàyú 25 háomǐ de bèi rènwéi shì “jùdà de”. “Zhèxiē shì zuì zāogāo de dòngmài liú. Tāmen wǎngwǎng huì fùfā, dǎozhì sǐwáng rénshù zuìduō,” tài tè ěr bào mǔ shuō.

Zhèxiē lèixíng de dòngmài liú huì pòliè bìng dǎozhì chūxiě, qiēduàn cóng zhǔ dòngmài chūlái de xiǎo xiěguǎn huò jiào dà fēnzhī de xuè liú, dǎozhì zhòngfēng, yǐjí kěnéng zhìmìng de qìguān hé xìbāo sǔnshāng (chēng wèi huàisǐ).

Suǒyǒu lèixíng de xiǎo qiě wú zhèngzhuàng de dòngmài liú kěnéng zhǐ xūyào mìqiè hé zǐxì de jiāncè, dìngqí jìnxíng yǐngxiàng xué jiǎnchá (X shèxiàn, chāoshēng,CT sǎomiáo huò MRI). Rán’ér, tā de dàxiǎo hé zēngzhǎng sùdù jiāng juédìng jiǎnchá tā de pínlǜ.

Kěyǐ kāi yīxiē jiàng yā yào, rú gài tōngdào zǔ zhì jì hé b shòu tǐ zǔ zhì jì lái kòngzhì xiěyā, yīnwèi gāo xiěyā huì jìnyībù xuēruò dòngmài liú bìng zēngjiā shèn lòu huò pòliè de fēngxiǎn.

Tātīng lèi yàowù rú lì pǔ tuǒ (ā tuō fá tātīng) yě kěyòng yú yùfáng xiěguǎn jìngluán, zhè shì yī zhǒng nǎo dòngmài liú pòliè hòu dànǎo dòngmài biàn zhǎi de bìngzhèng.

Jù MedStar qiáozhì chéng dàxué yīyuàn chēng, yě kěyǐ zài jiēshòu shǒushù xiūfù nǎo dòngmài liú de huànzhě zhōng kāijù kàng xiě xiǎo bǎn yàowù.

Teitelbaum shuō, fù zhǔ dòngmài liú hé xiōng zhǔ dòngmài liú duìyú dà de, shèn lòu de huò pòliè de zhǔ dòngmài liú, yǒu liǎng zhǒng zhìliáo fāngfǎ: Kāifàng xiūfù hé xiěguǎn nèi zhījià zhì rù shù. Zài kāifàng xiūfù guòchéng zhōng, wàikē yīshēng yí chú dòngmài liú hé zhǔ dòngmài de yībùfèn. Gēnjù mìxiēgēn yīxué gōngsī de shuōfǎ, ránhòu yòng yóu dílún huò tè fú lóng děng cáiliào zhì chéng de yízhí wù tìhuàn zhǔ dòngmài bùfèn.

Tōngguò xiěguǎn nèi zhījià zhí rù shù, wàikē yīshēng jiāng dǎoguǎn chārù dòngmài liú, shǐyòng X shèxiàn guānchá dòngmài, ránhòu jiāng tāxiàn de zhījià chārù dòngmài liú. Zhījià yízhí wù yǔnxǔ xiěyè liúguò zhǔ dòngmài ér bùshì dòngmài liú, bìng jiāqiáng zhǔ dòngmài de bóruò bùfèn yǐ fángzhǐ pòliè.

Nǎo dòngmài liú pòliè de nǎo dòngmài liú xūyào duì dòngmài liú běnshēn jìnxíng jǐnjí shǒushù, bìng cóng lúgǔ zhōng páichū xiěyè, huò cóng dànǎo zhōng páichū duōyú de yètǐ.

Bài tập ứng dụng luyện dịch tiếng Trung HSK 7 thực tế Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7.

Hút thuốc phá hủy thành động mạch và phá vỡ lớp niêm mạc. Theo thời gian, cơ thể cố gắng tự sửa chữa bằng cách tích tụ mảng bám và hình thành cục máu đông, khiến chúng dễ bị bong bóng hơn. Brown nói: “Bất cứ thứ gì làm tăng huyết áp của bạn đều có thể làm suy yếu bức tường đó và khiến mọi thứ bị rò rỉ thành vỡ. Những người bỏ thuốc lá vẫn có nguy cơ cao hơn, nhưng “bạn không hút thuốc càng lâu thì càng tốt”, cô nói.

Hút thuốc, kết hợp với di truyền, cũng có thể làm tăng nguy cơ bị chứng phình động mạch. Có kế hoạch và biết nơi cần hỗ trợ

Siêu âm bụng được khuyến nghị để tầm soát chứng phình động mạch chủ ở nam giới. Nếu phát hiện một túi phình có đường kính nhỏ hơn 5,5 cm (cm), bác sĩ sẽ siêu âm lại sau mỗi 6 đến 12 tháng để đảm bảo nó không phát triển. Brown cho biết, phình động mạch chủ bụng là nơi dễ phát hiện và theo dõi nhất.

Bởi vì các triệu chứng có thể mơ hồ và trông khác ở phụ nữ so với nam giới, điều quan trọng là phải biết tất cả các dấu hiệu cảnh báo để tìm kiếm.

Vào năm 2019, Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Hoa Kỳ cũng đã cập nhật hướng dẫn sàng lọc của họ đối với chứng phình động mạch chủ bụng cho những người không có dấu hiệu hoặc triệu chứng, theo một bài báo được đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. (19) Theo các khuyến nghị mới, nam giới trong độ tuổi từ 65 đến 75 chưa bao giờ hút thuốc nên siêu âm kiểm tra một lần thay vì sàng lọc định kỳ cho tất cả nam giới trong độ tuổi. Hơn nữa, lực lượng đặc nhiệm khuyến cáo không nên kiểm tra định kỳ chứng phình động mạch chủ bụng ở những phụ nữ chưa bao giờ hút thuốc và không có tiền sử gia đình về tình trạng này.

Các triệu chứng của chứng phình động mạch não có thể giúp bác sĩ chẩn đoán, nhưng không phải ai cũng có triệu chứng. Teitelbaum nói: “Khoảng 2 đến 5 phần trăm người Mỹ đang đi lại với chứng phình động mạch não và hầu hết đều không biết về nó, vì phần lớn thời gian dấu hiệu đầu tiên của chứng phình động mạch là khi nó bị vỡ.

Chụp CT sử dụng hình ảnh X-quang để phát hiện chứng phình động mạch não. Nhưng nếu quá trình quét không phát hiện ra bất cứ điều gì, bác sĩ có thể sử dụng chụp mạch, một xét nghiệm sử dụng thuốc nhuộm và tia X để hình dung rõ hơn các mạch máu và động mạch, Teitelbaum nói.

Teitelbaum nói rằng các phình động mạch chảy máu nhẹ, được gọi là xuất huyết điểm, có thể không được phát hiện trên phim chụp cắt lớp, và trong trường hợp này, một vòi tủy sống sẽ được thực hiện, Teitelbaum nói.

Phình động mạch chủ bụng có đường kính từ 3 đến 3,5 cm (cm) được coi là kích thước bình thường, trong khi những chứng lớn hơn 3,5 cm có nguy cơ bị vỡ cao hơn. Theo Merck Manual, những túi có đường kính lớn hơn 7 cm có nguy cơ bị vỡ cao nhất, với khoảng 20 đến 40% các chứng phình động mạch ở bụng có kích thước này bị vỡ.

Các chứng phình động mạch não có đường kính dưới 10 mm (mm) được coi là nhỏ, những phình mạch từ 10 đến 25 mm là lớn và những phình mạch lớn hơn 25 mm là “khổng lồ”. “Đây là những chứng phình động mạch gây ra điều tồi tệ nhất. Chúng có xu hướng tái phát và gây ra số lượng người chết nhiều nhất, ”Teitelbaum nói.

Những loại phình mạch này có thể bị vỡ và gây chảy máu, cắt đứt dòng máu đến các mạch nhỏ đi ra từ động mạch chính hoặc các nhánh lớn hơn, gây đột quỵ, tổn thương các cơ quan và tế bào có thể gây tử vong (gọi là hoại tử).

Tất cả các loại phình mạch nhỏ và không có triệu chứng chỉ cần theo dõi chặt chẽ và cẩn thận, với các nghiên cứu hình ảnh (chụp X-quang, siêu âm, chụp CT hoặc MRI) được thực hiện định kỳ. Tuy nhiên, kích thước và tốc độ phát triển của nó sẽ quyết định tần suất kiểm tra nó.

Các loại thuốc huyết áp như thuốc chẹn kênh canxi và thuốc chẹn beta có thể được kê đơn để kiểm soát huyết áp vì tăng huyết áp có thể làm suy yếu thêm túi phình và làm tăng nguy cơ bị rò rỉ hoặc vỡ.

Statin như Lipitor (atorvastatin) cũng có thể được sử dụng để ngăn ngừa co thắt mạch, một tình trạng trong đó các động mạch trong não bị thu hẹp sau khi vỡ phình mạch não.

Theo Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown, thuốc chống kết tập tiểu cầu cũng có thể được kê cho những bệnh nhân trải qua phẫu thuật để sửa chữa chứng phình động mạch não.

Teitelbaum nói: Phình động mạch chủ bụng và phình động mạch chủ ngực Đối với chứng phình động mạch chủ lớn, rò rỉ hoặc vỡ, có hai loại phương pháp điều trị: sửa chữa hở và đặt stent nội mạch, Teitelbaum nói. Trong quá trình sửa chữa mở, bác sĩ phẫu thuật loại bỏ túi phình và một phần của động mạch chủ. Phần của động mạch chủ sau đó được thay thế bằng một mảnh ghép làm từ vật liệu như Dacron hoặc Teflon, theo Michigan Medicine.

Với đặt stent nội mạch, bác sĩ phẫu thuật luồn một ống thông vào túi phình, sử dụng tia X để hình dung động mạch và đưa một stent bị xẹp vào túi phình. Stent graft cho phép máu chảy qua động mạch chủ thay vì túi phình và củng cố phần bị suy yếu cho động mạch chủ để ngăn ngừa vỡ.

Phình động mạch não Phình động mạch não bị vỡ sẽ yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp để lấy chính túi phình và để hút máu khỏi hộp sọ, hoặc để dẫn lưu chất lỏng dư thừa ra khỏi não.

 

Trên đây chính là toàn bộ nội dung chính của bài Lộ trình luyện thi HSK 7 bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu HSK 7 ,các bạn đừng quên lưu bài về học dần nhé. Chúc các bạn có một buổi học thật vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0