Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster

Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster
5/5 - (2 bình chọn)

Tài liệu học nghe tiếng Trung HSK 7 online cùng Thầy Vũ

Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster Thầy Vũ đưa ra mỗi ngày rất nhiều bài tập luyện thi HSKK và luyện thi HSK 9 cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Hằng ngày bài giảng đều được đăng lênh kênh học tiếng Trung trực tuyến của Trung tâm đào tạo tiếng trung ChineMaster chi nhánh tại Hà Nội và Trung tâm đào tạo tiếng trung ChineMaster chi nhánh tại quận 10 TP HCM.

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi chúng ta vào bài học hôm nay các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Tuyển tập cấu trúc tiếng Trung ứng dụng luyện thi HSK 9 cấp

Các bạn nào mới học Tiếng Trung thì nhớ ấn vào dưới link sau để tham khảo bộ giáo trình tiếng Trung dặc biệt do Thầy Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự của mình cho ra mắt.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn hãy nhanh tay Download Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại, đây chính là phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất, các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã mở thêm một chi nhánh Trung tâm tại quận 10 TP HCM,các bạn xem thông tin chi tiết tại link sau nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TPHCM

Tài liệu Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster

Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster Thầy Vũ đưa ra mỗi ngày rất nhiều bài tập luyện thi HSKK và luyện thi HSK 9 cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

“如果某人患重病的风险增加,或者与患重病风险增加的人有密切接触,我认为定期接受检测是明智的,”范博士说。 “对于那些只是担心但没有与受关注人接触史且重病风险不高的人来说,定期检测可能会使系统紧张,并可能剥夺对真正需要的人进行检测的能力。它。”

尽管在测试方面有了显着改进,但它也不是一种完美的筛选方法。快速检测正变得越来越普遍,它使用与聚合酶链反应 (PCR) 检测相同的技术,它直接检测抗原的存在,这是一种诱导免疫反应的东西,而不是抗体的存在。

然而,快速测试不像 PCR 测试那么敏感,因此它们可能无法在较低的负载下检测到病毒。 “快速测试的好处是,如果你是阳性,你很快就会知道,”范博士说。 “快速检测的缺点是,如果你是阴性,你就不确定你是否真的是阴性。”

Pham 博士补充说,很大程度上取决于您的测试时间,因为病毒需要一定的时间才能复制到足以被检测到。 “如果你在接受测试前一个小时就被暴露了,那么测试就不太可能发现它了。你可能需要三、四或五天的时间才能检测出阳性,”她解释说——而且在这段时间里,你可能会传染给其他人。

这并不是说医生——包括范博士——并不适合做更多的检测。 “你无法管理你无法衡量的东西,我们需要大规模、全面地开发和部署 COVID-19 测试,”哈佛大学健康建筑项目主任、暴露评估科学助理教授约瑟夫艾伦在 TH陈公共卫生学院和柳叶刀 COVID-19 委员会的成员告诉健康。在理想情况下,常规检测不仅可以发现潜在的无症状病例,还可以在症状出现之前就发现病例,从而有助于减缓传播。

最终,测试将正常化,进行 COVID-19 测试可能就像进行妊娠测试一样简单。 “这些测试的准确性每周都在提高,而低成本、基于抗原的快速测试的到来,您可以自行管理并在几分钟内获得结果,可能会从根本上改变大流行的进程,”艾伦说。但这些测试的推出需要时间。例如,雅培实验室免费运送 1 亿个快速 COVID-19 测试。 “这听起来很多,但这仅意味着该国三分之一的人每年接受一次测试,”艾伦说。 “我们需要大规模升级。”

即便如此,当人们完全依赖它时,随意测试的问题就会出现。 “我们在白宫以高调、壮观的方式得到了证据,”艾伦说。 “他们采取了只进行检测的策略,而忽略了所有其他控制措施——没有社交距离,没有戴口罩——所以白宫是否会发生感染从来都不是问题,这只是时间问题。”

定期检测只是预防 COVID-19 的一部分。 “我们仍然需要做所有其他事情:维持一个小型社交网络、保持社交距离、戴口罩和洗手,”艾伦说。 “当测试正确完成时,在这些控制到位的情况下,它可以很好地工作。看看主要的体育联盟就知道了。”

NBA 于 7 月恢复了赛季,在 90 多天的时间里,球员、教练和工作人员被隔离在佛罗里达州的一个保护性“泡泡”中以降低接触风险,没有报告任何 COVID-19 病例。在加入泡沫之前的一周,每个人至少每隔一天接受一次 COVID-19 测试;之后,离开泡泡的玩家如果离开时间不到一周,则需要在离开泡泡的每一天进行测试,如果离开时间更长,则至少在返回泡泡前的7天进行测试。

但是,如果您没有定期接受测试,那没关系。疾病控制与预防中心 (CDC) 仍然坚持认为,并非每个人都需要接受检测。他们说,应该接受检测的是有 COVID-19 症状的人或与确诊的 COVID-19 患者有过密切接触(在 6 英尺内,总共 15 分钟或更长时间)的人。只要您遵循这些安全准则,就无需每周进行测试。

“我们知道这些其他控制策略有效,”艾伦说。 “这是关于坚持基础。”

与我们日常生活中的许多其他事情一样,新型冠状病毒正在改变许多美国人今年计划的投票方式。根据疾病控制与预防中心的数据,每天有近 70,000 例新的 COVID-19 病例,许多美国人担心他们能否在投票的同时保护自己免受病毒感染。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster.

“Rúguǒ mǒu rén huàn zhòngbìng de fēngxiǎn zēngjiā, huòzhě yǔ huàn zhòngbìng fēngxiǎn zēngjiā de rén yǒu mìqiè jiēchù, wǒ rènwéi dìngqí jiēshòu jiǎncèshì míngzhì de,” fàn bóshì shuō. “Duìyú nàxiē zhǐshì dānxīn dàn méiyǒu yǔ shòu guānzhù rén jiēchù shǐ qiě zhòngbìng fēngxiǎn bù gāo de rén lái shuō, dìngqí jiǎncè kěnéng huì shǐ xìtǒng jǐnzhāng, bìng kěnéng bōduó duì zhēnzhèng xūyào de rén jìnxíng jiǎncè de nénglì. Tā.”

Jǐnguǎn zài cèshì fāngmiàn yǒule xiǎnzhe gǎijìn, dàn tā yě bùshì yī zhòng wánměi de shāixuǎn fāngfǎ. Kuàisù jiǎncè zhèng biàn dé yuè lái yuè pǔbiàn, tā shǐyòng yǔ jùhé méi liàn fǎnyìng (PCR) jiǎncè xiāngtóng de jìshù, tā zhíjiē jiǎncè kàngyuán de cúnzài, zhè shì yī zhǒng yòudǎo miǎnyì fǎnyìng de dōngxī, ér bùshì kàngtǐ de cúnzài.

Rán’ér, kuàisù cèshì bù xiàng PCR cèshì nàme mǐngǎn, yīncǐ tāmen kěnéng wúfǎ zài jiào dī de fùzǎi xià jiǎncè dào bìngdú. “Kuàisù cèshì de hǎochù shì, rúguǒ nǐ shì yángxìng, nǐ hěn kuài jiù huì zhīdào,” fàn bóshì shuō. “Kuàisù jiǎncè de quēdiǎn shì, rúguǒ nǐ shì yīnxìng, nǐ jiù bù quèdìng nǐ shìfǒu zhēn de shì yīnxìng.”

Pham bóshì bǔchōng shuō, hěn dà chéngdù shàng qǔjué yú nín de cèshì shíjiān, yīnwèi bìngdú xūyào yīdìng de shíjiān cáinéng fùzhì dào zúyǐ bèi jiǎncè dào. “Rúguǒ nǐ zài jiēshòu cèshì qián yīgè xiǎoshí jiù bèi bàolùle, nàme cèshì jiù bù tài kěnéng fāxiàn tāle. Nǐ kěnéng xūyào sān, sì huò wǔ tiān de shíjiān cáinéng jiǎncè chū yángxìng,” tā jiěshì shuō——érqiě zài zhè duàn shíjiān lǐ, nǐ kěnéng huì chuánrǎn gěi qítā rén.

Zhè bìng bùshì shuō yīshēng——bāokuò fàn bóshì——bìng bùshìhé zuò gèng duō de jiǎncè. “Nǐ wúfǎ guǎnlǐ nǐ wúfǎ héngliáng de dōngxī, wǒmen xūyào dà guīmó, quánmiàn dì kāifā hé bùshǔ COVID-19 cèshì,” hāfó dàxué jiànkāng jiànzhú xiàngmù zhǔrèn, bàolù pínggū kēxué zhùlǐ jiàoshòu yuēsèfū ài lún zài TH chén gōnggòng wèishēng xuéyuàn hé liǔ yè dāo COVID-19 wěiyuánhuì de chéngyuán gàosù jiànkāng. Zài lǐxiǎng qíngkuàng xià, chángguī jiǎncè bùjǐn kěyǐ fāxiàn qiánzài de wú zhèngzhuàng bìnglì, hái kěyǐ zài zhèngzhuàng chūxiàn zhīqián jiù fāxiàn bìnglì, cóng’ér yǒu zhù yú jiǎnhuǎn chuánbò.

Zuìzhōng, cèshì jiāng zhèngcháng huà, jìnxíng COVID-19 cèshì kěnéng jiù xiàng jìnxíng rènshēn cèshì yīyàng jiǎndān. “Zhèxiē cèshì de zhǔnquè xìng měi zhōu dōu zài tígāo, ér dī chéngběn, jīyú kàngyuán de kuàisù cèshì de dàolái, nín kěyǐ zìxíng guǎnlǐ bìng zài jǐ fēnzhōng nèi huòdé jiéguǒ, kěnéng huì cóng gēnběn shàng gǎibiàn dà liúxíng de jìnchéng,” ài lún shuō. Dàn zhèxiē cèshì de tuīchū xūyào shíjiān. Lìrú, yǎpéi shíyàn shì miǎnfèi yùnsòng 1 yì gè kuàisù COVID-19 cèshì. “Zhè tīng qǐlái hěnduō, dàn zhè jǐn yìwèizhe gāi guó sān fēn zhī yī de rén měinián jiēshòu yīcì cèshì,” ài lún shuō. “Wǒmen xūyào dà guīmó shēngjí.”

Jíbiàn rúcǐ, dāng rénmen wánquán yīlài tā shí, suíyì cèshì de wèntí jiù huì chūxiàn. “Wǒmen zài báigōng yǐ gāodiào, zhuàngguān de fāngshì dédàole zhèngjù,” ài lún shuō. “Tāmen cǎiqǔle zhǐ jìnxíng jiǎncè de cèlüè, ér hūlüèle suǒyǒu qítā kòngzhì cuòshī——méiyǒu shèjiāo jùlí, méiyǒu dài kǒuzhào——suǒyǐ báigōng shìfǒu huì fāshēng gǎnrǎn cónglái dōu bù shì wèntí, zhè zhǐshì shíjiān wèntí.”

Dìngqí jiǎncè zhǐshì yùfáng COVID-19 de yībùfèn. “Wǒmen réngrán xūyào zuò suǒyǒu qítā shìqíng: Wéichí yīgè xiǎoxíng shèjiāo wǎngluò, bǎochí shèjiāo jùlí, dài kǒuzhào hé xǐshǒu,” ài lún shuō. “Dāng cèshì zhèngquè wánchéng shí, zài zhèxiē kòngzhì dàowèi de qíngkuàng xià, tā kěyǐ hěn hǎo dì gōngzuò. Kàn kàn zhǔyào de tǐyù liánméng jiù zhīdàole.”

NBA yú 7 yuè huīfùle sàijì, zài 90 duō tiān de shíjiān lǐ, qiúyuán, jiàoliàn hé gōngzuò rényuán bèi gélí zài fóluólǐdá zhōu de yīgè bǎohù xìng “pào pào” zhōng yǐ jiàngdī jiēchù fēngxiǎn, méiyǒu bàogào rènhé COVID-19 bìnglì. Zài jiārù pàomò zhīqián de yīzhōu, měi gèrén zhìshǎo měi gé yītiān jiēshòu yīcì COVID-19 cèshì; zhīhòu, líkāi pào pào de wánjiā rúguǒ líkāi shíjiān bù dào yīzhōu, zé xūyào zài líkāi pào pào de měi yītiān jìnxíng cèshì, rúguǒ líkāi shíjiān gèng zhǎng, zé zhìshǎo zài fǎnhuí pào pào qián de 7 tiān jìnxíng cèshì.

Dànshì, rúguǒ nín méiyǒu dìngqí jiēshòu cèshì, nà méiguānxì. Jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn (CDC) réngrán jiānchí rènwéi, bìngfēi měi gèrén dōu xūyào jiēshòu jiǎncè. Tāmen shuō, yīnggāi jiēshòu jiǎncè de shì yǒu COVID-19 zhèngzhuàng de rén huò yǔ quèzhěn de COVID-19 huànzhě yǒuguò mìqiè jiēchù (zài 6 yīngchǐ nèi, zǒnggòng 15 fēnzhōng huò gèng cháng shíjiān) de rén. Zhǐyào nín zūnxún zhèxiē ānquán zhǔnzé, jiù wúxū měi zhōu jìnxíng cè shì.

“Wǒmen zhīdào zhèxiē qítā kòngzhì cèlüè yǒuxiào,” ài lún shuō. “Zhè shì guānyú jiānchí jīchǔ.”

Yǔ wǒmen rìcháng shēnghuó zhōng de xǔduō qítā shìqíng yīyàng, xīnxíng guānzhuàng bìngdú zhèngzài gǎibiàn xǔduō měiguó rén jīnnián jìhuà de tóupiào fāngshì. Gēnjù jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn de shùjù, měitiān yǒu jìn 70,000 lì xīn de COVID-19 bìnglì, xǔduō měiguó rén dānxīn tāmen néng fǒu zài tóupiào de tóngshí bǎohù zìjǐ miǎn shòu bìngdú gǎnrǎn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster.

“Nếu ai đó có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tiếp xúc gần gũi với người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn, tôi nghĩ việc đi kiểm tra thường xuyên là điều thông minh”, Tiến sĩ Phạm nói. “Đối với những người chỉ lo lắng nhưng không có tiền sử tiếp xúc với bất kỳ ai quan tâm và không có nguy cơ mắc bệnh nặng, việc kiểm tra thường xuyên có thể làm căng thẳng hệ thống và có thể làm mất khả năng kiểm tra những người thực sự cần. nó. ”

Mặc dù đã có những cải tiến đáng kể trong việc kiểm tra, nhưng đó cũng không phải là một phương pháp sàng lọc hoàn hảo. Các xét nghiệm nhanh, ngày càng phổ biến rộng rãi, sử dụng công nghệ tương tự như xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR), phát hiện trực tiếp sự hiện diện của kháng nguyên, thứ gây ra phản ứng miễn dịch, thay vì sự hiện diện của kháng thể.

Tuy nhiên, xét nghiệm nhanh không nhạy bằng xét nghiệm PCR, vì vậy chúng có thể không phát hiện ra vi-rút ở mức tải thấp hơn. Tiến sĩ Pham nói: “Lợi ích của xét nghiệm nhanh là, nếu bạn tích cực, bạn sẽ biết khá nhanh. “Nhược điểm của xét nghiệm nhanh là nếu bạn âm tính, bạn không biết chắc mình có thực sự âm tính hay không”.

Tiến sĩ Phạm cho biết thêm, phụ thuộc rất nhiều vào thời gian xét nghiệm của bạn, bởi vì cần một khoảng thời gian nhất định để vi-rút tái tạo đủ để thậm chí có thể được phát hiện. “Nếu bạn đã tiếp xúc một giờ trước khi làm bài kiểm tra, thì rất khó có khả năng bài kiểm tra sẽ nhận được nó. Có thể mất ba, bốn hoặc năm ngày để bạn có kết quả dương tính, ”cô giải thích – và trong suốt thời gian đó, bạn có thể lây nhiễm cho người khác.

Điều đó không có nghĩa là các bác sĩ — kể cả Tiến sĩ Phạm — không phải là tất cả để kiểm tra thêm. “Bạn không thể quản lý những gì bạn không thể đo lường và chúng tôi cần phát triển và triển khai quy mô lớn, quy mô đầy đủ của thử nghiệm COVID-19,” Joseph Allen, giám đốc chương trình Công trình lành mạnh tại Harvard, trợ lý giáo sư về Khoa học đánh giá phơi nhiễm tại TH Chan School of Public Health, và một thành viên của Lancet COVID-19 Commision, nói với Health. Trong một kịch bản lý tưởng, xét nghiệm định kỳ không chỉ có thể phát hiện các trường hợp tiềm ẩn không có triệu chứng mà còn có thể phát hiện các trường hợp trước khi các triệu chứng phát triển, giúp làm chậm sự lây lan.

Cuối cùng, xét nghiệm sẽ được bình thường hóa và việc nhận xét nghiệm COVID-19 có thể đơn giản như lấy que thử thai. Allen cho biết: “Độ chính xác của các xét nghiệm này ngày càng tốt hơn mỗi tuần và sự xuất hiện của các xét nghiệm nhanh dựa trên kháng nguyên, chi phí thấp mà bạn có thể tự thực hiện và nhận kết quả trong vòng vài phút có thể thay đổi cơ bản diễn biến của đại dịch,” Allen nói. Nhưng việc triển khai các thử nghiệm đó cần có thời gian. Ví dụ, Phòng thí nghiệm Abbott đang vận chuyển miễn phí 100 triệu xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng. Allen nói: “Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là mỗi người thứ ba trong cả nước được kiểm tra mỗi năm một lần. “Chúng tôi cần một sự nâng cấp lớn.”

Ngay cả khi đó, vấn đề với thử nghiệm thông thường vẫn xảy ra khi mọi người chỉ dựa vào nó. Allen nói: “Chúng tôi có bằng chứng về điều đó một cách ngoạn mục và cao cấp tại Nhà Trắng. “Họ có một chiến lược chỉ thử nghiệm và bỏ qua tất cả các kiểm soát khác – không có khoảng cách xã hội, không đeo khẩu trang – vì vậy không bao giờ có vấn đề về việc nhiễm trùng có xảy ra ở Nhà Trắng hay không, chỉ là vấn đề khi nào”

Kiểm tra thường xuyên chỉ là một phần của việc phòng ngừa COVID-19. Allen nói: “Chúng tôi vẫn phải làm mọi thứ khác: Duy trì một mạng xã hội nhỏ, tránh xa xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay. “Khi việc kiểm tra được thực hiện đúng cách, với các biện pháp kiểm soát đó, nó có thể hoạt động thực sự tốt. Chỉ cần nhìn vào các giải đấu thể thao lớn ”.

NBA, tiếp tục mùa giải vào tháng 7, báo cáo không có trường hợp COVID-19 nào trong hơn 90 ngày, các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên được cô lập trong một “bong bóng” bảo vệ ở Florida để giảm nguy cơ phơi nhiễm. Mọi người đều nhận được xét nghiệm COVID-19 ít nhất cách ngày trong tuần trước khi tham gia bong bóng; sau đó, những người chơi đã rời khỏi bong bóng được yêu cầu phải được kiểm tra mỗi ngày nếu họ rời đi nếu họ rời đi dưới một tuần, hoặc ít nhất bảy ngày trước khi quay trở lại bong bóng nếu đi lâu hơn.

Nhưng nếu bạn không được kiểm tra thường xuyên, điều đó không sao. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vẫn cho rằng không phải ai cũng cần phải đi xét nghiệm. Họ nói rằng những người nên đi xét nghiệm là những người có các triệu chứng của COVID-19 hoặc những người đã tiếp xúc gần (trong vòng 6 feet trong tổng thời gian 15 phút trở lên) với người có COVID-19 đã được xác nhận. Miễn là bạn tuân theo các nguyên tắc an toàn đó, bạn không cần phải kiểm tra hàng tuần.

Allen nói: “Chúng tôi biết những chiến lược kiểm soát khác này hoạt động hiệu quả. “Đó là về việc bám sát những điều cơ bản.”

Giống như rất nhiều thứ khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, coronavirus mới đang thay đổi cách nhiều người Mỹ dự định bỏ phiếu trong năm nay. Với gần 70.000 trường hợp COVID-19 mới mỗi ngày, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nhiều người Mỹ lo lắng về khả năng bỏ phiếu đồng thời bảo vệ mình khỏi vi rút.

Phía bên trên là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster ,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,hẹn gặp lại các bạn ở những buổi học sau.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0