Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Luyện thi HSK 3 online theo chuyên đề mẫu

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu Text tổng hợp các hình thức luyện thi HSK online theo đề mẫu Thầy Vũ biên soạn, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 3 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu

Các bạn ôn tập bài hôm qua tuyển tập bộ tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Kỹ năng luyện thi HSK online hiệu quả

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 10 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

卷听力材料
(音乐,30 秒,渐弱)
大家好!欢迎参加 HSK(三级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(三级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(三级)考试。

HSK(三级)听力考试分四部分,共 40 题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

一共 10 个题,每题听两次。

例如:
男:喂,请问张经理在吗?
女:他正在开会,您半个小时以后再打,好吗?

现在开始第 1 到 5 题:

1.
女:你怎么还站在这儿,跟我们一起走吧?
男:我还要等一下我爸爸。

2.
男:这个箱子放哪儿?
女:这箱是茶杯,放左边,放最上边,小心点儿。

3.
女:你的护照呢,不会又没带吧?
男:我记得早上放包里了,我再找找。

4.
男:今晚的月亮多漂亮啊,我们出去走走吧?
女:好的,我去换条裤子。

5.
女:这个字,右边的这个字怎么读?
男:“示”,“表示”的“示”。

现在开始第 6 到 10 题:

6.
男:小王,那个电子邮件你看到了吗?
女:是关于七号那个会议的吧?我正在看。

7.
女:我已经下飞机了。我就一个行李箱,不用来接我。
男:我在路上呢,五分钟就到。

8.
男:准备好了吗?该你们跳舞了。
女:马上就好,再等一分钟。

9.
女:您看,您的房子就在这儿。
男:不错,前面还有一大块草地呢。

10.
男:怎么了?有什么问题吗?
女:我被关在门外了,进不去。

第二部分

一共 10 个题,每题听两次。

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。
今天我想早点儿回家。看了看手表,才五点。过了一会儿再看表,还
是五点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。

现在开始第 11 题:

11.下午,他让服务员给他换了一个房间,因为那个房间的空调坏了,太热了。
★ 房间里太冷。

12.虽然已经是春天了,但天气还是很冷。你这次去开会,要多带点儿衣服,注意别感冒了。
★ 现在是夏天。

13.对不起,我爷爷奶奶的耳朵不太好,你和他们说话的时候声音要大一点儿,声音小他们听不清楚。
★ 和奶奶说话要大点儿声。

14.快起床,今天去爬山。桌上有面包和牛奶,你快点儿吃。
★ 他们要去打篮球。

15.人们可以用手机打电话,可以在手机上玩儿游戏,现在还可以用它上网、查地图、看电视节目,非常方便。
★ 手机的作用很大。

16.今天太累了,家里也没什么菜了,我们就去楼下饭馆儿简单吃点儿吧。
★ 他想在家吃面条儿。

17.我明白您的意思,但是这件事情不太容易,我要先问问我们经理,然后再告诉您。
★ 他现在不能做决定。

18.很多年过去了,她虽然不那么年轻、漂亮了,但我们还是能从她的眼睛里看出,她非常快乐。
★ 她越来越漂亮了。

19.我有一个邻居,他在我们那儿很有名,他冬天也用冷水洗澡,天天用冷水洗脸、洗脚,他说这样可以使身体更健康。
★ 邻居认为洗冷水澡好。

20.以前,我以为我这样做是为儿子好,现在才知道我错了。如果再给我一次机会,我一定会让儿子自己选择。
★ 他很难过。

第三部分

一共 10 个题,每题听两次。

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?

现在开始第 21 题:

21.
女:报纸上说,这两天南方很多地方都下雪了。
男:是,妈刚才打电话说下得很大,树上、地上都是雪。
问:报纸上说什么了?

22.
男:终于不发烧了,现在觉得怎么样?
女:刚吃了药,好多了,你放心吧。
问:女的现在觉得怎么样?

23.女:对不起,苹果汁没有了,您要不要喝点儿别的?
男:好,我先看看菜单。
问:男的想喝什么?

24.
男:昨天的新闻你看了吗?我„„
女:别说话了,表演马上就要开始了。
问:女的为什么让男的别说话了?

25.
女:这裙子有好几个颜色,你觉得哪个颜色比较好?
男:中间那条绿色的还不错。
问:男的觉得哪种颜色的好?

26.
男:你还没回答我这个问题呢。
女:我先给你讲个故事,听完你就懂了。
问:女的要做什么?

27.
女:您女儿真可爱,舞跳得很不错,是谁教她的?
男:她是跟着电视学的,一边看电视一边学。
问:女儿是怎么学会跳舞的?

28.
男:你和她关系那么好,能帮我介绍一下吗?
女:没问题,下次我们学校举行舞会时我叫你来。
问:男的请女的帮什么忙?

29.
女:真奇怪,我最近吃得很少,怎么还是变胖了?
男:你应该多锻炼,去跑跑步,或者去游泳。
问:女的想怎么样?

30.
男:好久没吃羊肉了,今天买几斤羊肉?
女:好。我看这鱼也很新鲜,我们再买条鱼吧。
问:他们要买什么?

第四部分

一共 10 个题,每题听两次。

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?

现在开始第 31 题:

31.
男:你怎么了?低着头想什么呢?
女:我在想,是不是可以一边工作一边读书。
男:我觉得很好啊。
女:但我又担心这会影响工作,学习也学不好。
问:女的怎么了?

32.
女:那个会是哪天开?
男:还没定呢,经理不同意十五号开。
女:为什么?又有什么新要求?
男:主要是那两天有个什么节日,说要换一下时间。
问:会议什么时候开?

33.
男:你知道这个月我打电话花了多少钱吗?
女:多少钱?
男:一百一十一元一角一分。
女:真的啊?五个一?你真会打。
问:男的这个月打电话花了多少钱?

34.
女:您好!小赵在家吗?
男:他买香蕉去了,你找他有什么事吗?
女:我是来还书的,上次借了他一本书。
男:你进来坐吧,他应该快回来了。
问:女的找小赵做什么?

35.
男:还有多远啊?
女:不远了,你看见国家图书馆了吧?
男:看见了。
女:那个眼镜店就在它的西边,再走 500 米就到了。
问:他们要去哪儿?

36.
女:弟弟,你能帮我个忙吗?
男:什么事,怎么这么客气?
女:你能帮我上网查一下我的成绩吗?
男:当然可以,你为什么不自己查?
女:我不敢查,我担心自己考得太差。
问:女的为什么不自己查成绩?

37.
男:你在找什么?
女:我的小狗不见了,我刚发现它没在家。
男:别着急,我刚才经过河边时,看到你的狗了。
女:太好了!谢谢你。
男:不客气。
问:女的为什么着急?

38.
女:下班后别忘记买大米。超市卖不卖筷子啊?
男:当然卖。
女:那你再买些新筷子,家里的筷子该换换了。
男:好的,我知道了。
问:女的想换什么?

39.
男:小刘,已经下班了,怎么还不回家?
女:我今天没带雨伞,我想等雨小了再走。
男:我这儿有两把雨伞,这把蓝的给你。
女:谢谢您。
问:小刘现在最可能在哪儿?

40.
女:你在洗手间里做什么呢?
男:没事,我的鼻子„„
女:你的鼻子怎么了?我看看。
男:没事,就是有点儿红,有点儿不舒服。
问:男的怎么了?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0