Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK online Đề 18 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Những mẫu đề luyện thi HSK 4 online chọn lọc

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu Text các bạn hãy luyện thi HSK online ít nhất mỗi ngày một đề thi thử để trau dồi tích lũy kiến thức cho bản thân. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 4 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu

Các bạn ôn tập bài hôm qua nội dung luyện thi HSK online theo mẫu HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu 

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Bộ đề mẫu luyện thi HSK online cấp tốc

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 18 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

卷听力材料
(音乐,30 秒,渐弱)
大家好!欢迎参加 HSK(四级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(四级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(四级)考试。
HSK(四级)听力考试分三部分,共 45 题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

一共 10 个题,每题听一次。

例如:
我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
★ 他打算下午去银行。
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
★ 他喜欢看电视广告。

现在开始第 1 题:

1.今天天气非常好,我们去植物园了。那儿的花儿都开了,非常漂亮,大家玩儿得很高兴,还照了很多照片。
★ 他们去逛植物园了。

2.张教授总是能用最简单的方法把复杂的问题解释清楚,所以他的课很受学生欢迎。
★ 学生爱上张教授的课。

3.妹妹实在是太累了,灯也没关,电视也没关,甚至连鞋都没脱,躺在沙发上就睡着了。
★ 灯是亮着的。

4.经过调查,我们发现,客人住宾馆最关心的是干净不干净。人们已经很少关心宾馆有没有传真机、复印机、打印机等办公用品了。
★ 人们希望宾馆提供传真机。

5.北京公交卡的使用范围越来越大了,不仅可以坐地铁、坐公共汽车,还可以在许多超市刷卡购物,非常方便。
★ 北京公交卡可以买东西。

6.他们两个是在国外旅游的时候认识的,他们俩的性格都差不多,聊天儿也挺聊得来,所以很快就成了好朋友。
★ 他们是在国内认识的。

7.上个星期去北京出差,飞机不仅准时起飞,而且还提前十分钟到北京,这真算得上是一次幸福的经历了。
★ 他选择了坐火车。

8.北方春季天气干燥,容易起火。所以外出游玩儿,尤其是在公园、森林等树比较多的地方要特别小心。
★ 北方春季气候湿润。

9.姐,你今天怎么了?为什么不高兴啊?有任何问题都可以告诉我,说不定我就可以帮你的忙。
★ 他想帮姐姐的忙。

10.读书应该有选择,有些书只要快速阅读,了解大概的意思就可以了,有些书却需要多花些时间来仔细阅读。
★ 书要慢慢读。

第二部分

一共 15 个题,每题听一次。

例如:
女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?

现在开始第 11 题:

11.
男:你怎么又想换工作了,这儿的收入不是挺高的吗?
女:可是经常要加班,我几乎没时间陪孩子,这个我真的受不了。
问:女的为什么想换工作?

12.女:你真是太懒了,再不起床就要迟到了。
男:我眼睛有点儿疼,让我再躺一会儿吧。
问:男的怎么了?

13.
男:孙小姐,我们大概什么时候出发?
女:大家先回房间稍微休息一下,我们半个小时后楼下集合。
问:女的是什么意思?

14.
女:你不觉得这家饭馆儿的菜价格太贵吗?
男:贵是贵了点儿,不过菜的味道确实不错。
问:男的觉得这家饭馆儿怎么样?

15.
男:你的汉语讲得非常流利!
女:谢谢!我来中国工作已经十二年了。
问:关于女的,下列哪个正确?

16.
女:我的电子信箱每天都会收到很多垃圾邮件,你有什么办法吗?
男:你只要把垃圾邮件的地址放进黑名单里就可以了。
问:女的想解决什么问题?

17.
男:我觉得这沙发挺好的,质量好,颜色也不错。
女:别着急,我们再看几家,看看其他的再决定也不迟。
问:女的是什么意思?

18.
女:走着去肯定来不及了,只剩二十分钟了。
男:那我们打车去,应该还来得及。
问:他们准备怎么去?

19.
男:你好,我和黄大夫约好了,下午来看牙。
女:他在二层,二零五,您直接上去找他就可以了。
问:男的来做什么?

20.
女:外面热死了,今天得有四十度吧?
男:是,听广播里说今天最高气温四十一度。
问:根据对话,可以知道什么?

21.
男:你们两个怎么样了,打算什么时候结婚?
女:我们商量过了,就今年十月一号。
问:关于女的,可以知道什么?

22.
女:师傅,请问这车到首都机场吗?
男:不到,首都机场你得去马路对面坐。
问:女的要去哪儿?

23.
男:海边风大,明天记得穿件厚点儿的衣服,别感冒了。
女:放心吧,我们都准备了。
问:他们明天要去哪儿?

24.
女:喂,抱歉,我估计还得半个小时才能到,路上车堵得厉害。
男:没关系,我在桥南边的那个咖啡店等你。
问:关于男的,可以知道什么?

25.
男:这次活动让老祝来组织怎么样?
女:我同意,我也觉得由他负责是最合适的。
问:女的认为老祝怎么样?

第三部分

一共 20 个题,每题听一次。

例如:
男:把这个材料复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午三点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,六零二会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?

现在开始第 26 题:

26.
女:这个眼镜挺不错,你戴上看看。
男:样子还可以,我试一下。
女:这儿有镜子。
男:我感觉还行。
问:他们打算买什么?

27.
男:明天晚上我们公司举办一个舞会。
女:你是在邀请我吗?
男:如果你有时间的话,如果你愿意和我一起去的话。
女:明天晚上几点?
问:男的邀请女的做什么?

28.
女:今天的招聘会你去了吗?
男:去了,我刚刚从那儿回来。
女:那有合适的公司吗?
男:这个招聘会主要是为经济和管理专业的学生举办的,所以没几个合适的。
问:关于男的,可以知道什么?

29.
男:妈,我要去趟超市,您有什么要买的吗?
女:买点儿饺子回来吧,你爸说想吃饺子,我今天懒得包。
男:行,那买多少呢?
女:买两袋就可以了。
问:男的要去哪儿?

30.
女:叔叔,为什么说地球是蓝色的?
男:因为地球上百分之七十的地方都是海洋,而海水是蓝色的。
女:既然地球上有这么多的水,为什么老师还让我们节约用水?
男:因为海水是咸的,不能喝,我们可以用的水实际上非常少。
问:女的对什么感到奇怪?

31.
男:你不是要去逛街吗,怎么改主意了?
女:肚子有点儿不舒服,不想去了。
男:要不要去医院看看?
女:用不着,喝点儿热水,休息一会儿就好了。
问:女的怎么了?

32.
女:你最近在找房子?怎么样了?
男:找到了,就在附近租的。
女:那很好,以后可以走路上班了。
男:没那么近,得骑自行车,不过那也很方便了。
问:关于男的,下列哪个正确?

33.
男:这个鱼好像没放糖?
女:放了呀,不甜吗?
男:没尝出来,再放点儿吧。
女:好,你先把筷子和碗拿出去吧,饭马上就好。
问:男的觉得鱼做得怎么样?

34.
女:打扰一下,请问叶校长在吗?
男:他去吃午饭了,您有什么事情吗?
女:我有些材料要交给他,你知道他什么时候回来吗?
男:他应该很快就会回来了,您等等他吧。
问:女的找叶校长做什么?

35.
男:小姐,这儿是出口,禁止停车,你的车停这儿很危险。
女:对不起,我以为这儿是入口。请问入口在哪儿?
男:你往西开,入口在那边。
女:好的,谢谢您。
男:不客气。
问:对话最可能发生在哪儿?

第 36 到 37 题是根据下面一段话:
因为有些人懒得写字,于是有了打字机;因为有些人懒得爬楼,于是有了电梯;因为有些人懒得洗衣服,于是有了洗衣机;同样因为有些人懒得走路,才有了各种交通工具。所以,懒不一定是件坏事。

36.根据这段话,为什么会出现洗衣机?

37.这段话主要想告诉我们什么?

第 38 到 39 题是根据下面一段话:
有些父母希望自己的孩子从小就学习弹钢琴,他们认为弹钢琴能使孩子变得更聪明、更优秀。但要不要学弹钢琴,其实还是要尊重孩子的想法,否则效果不一定好。

38.那些父母希望孩子学习什么?

39.这段话主要想告诉我们什么?

第 40 到 41 题是根据下面一段话:
旅行是很好的减压方法。放假的时候,我会带上地图,买张火车票,就向目的地出发了。到了目的地,我会先去尝尝当地有名的美食,再去看看当地著名的景点。旅行结束后,我会重新精神百倍地开始我的工作。

40.说话人为什么喜欢旅行?

41.说话人到目的地后先做什么?

第 42 到 43 题是根据下面一段话:
有一次,我带女儿去医院打针。刚开始,她害怕得要哭。我小声地和护士说,我的女儿很勇敢,一点儿也不怕打针,她就要流出来的眼泪马上不见了。原来小孩儿喜欢鼓励和表扬。

42.女儿开始的时候怎么样?

43.这段话主要想告诉我们什么?

第 44 到 45 题是根据下面一段话:
我们可以通过身体动作表达很多感情,例如:害羞时我们会低下头,激动时我们会抬起头,鼓掌可以表示欢迎,用力地握手表示信任……当然,不同地方人们的身体语言可能是不一样的,如果你不了解,还可能引起误会。

44.根据这段话,人在害羞时会怎么样?

45.这段话主要谈什么?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0