Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Chuyên đề luyện thi HSK 4 online mỗi ngày

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu Text là bài giảng cung cấp những câu quan trọng trong bộ đề luyện thi HSK online, các bạn hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài thi thử nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 4 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu 

Các bạn ôn tập bài hôm qua chi tiết luyện thi HSK online HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Trích dẫn bộ đề luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 19 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

卷听力材料
(音乐,30 秒,渐弱)
大家好!欢迎参加 HSK(四级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(四级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(四级)考试。
HSK(四级)听力考试分三部分,共 45 题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

一共 10 个题,每题听一次。

例如:
我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
★ 他打算下午去银行。
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
★ 他喜欢看电视广告。

现在开始第 1 题:

1.爱情是照亮生活的阳光,但不应该成为我们生命的全部。
★ 爱情不是生命的全部。

2.世界上没有两个性格完全相同的人,这就像世界上没有完全相同的叶子一样。
★ 人们的性格各不相同。

3.不管做什么事情,提前做计划总是好的。每一步应该做什么、怎么做,不用安排得特别详细,但必须有一个大概的想法。
★ 做计划当然要很详细。

4.麻烦你帮我查一下黄大夫的手机号码,我有事情要找她,但是我现在没有她的电话号码。
★ 他要联系黄大夫。

5.知道你今天回家,儿子一直吵着说要等你回来,怎么也不愿意去睡觉。结果实在太困了,在沙发上就睡着了。
★ 儿子正在写作业。

6.这个会议室太小,座位不够,恐怕得换个大一点儿的,你一会儿去问问旁边那个大会议室星期六有没有人用。
★ 他想找个合适的会议室。

7.别担心,我叔叔是律师,这个问题他应该可以提供一些比较专业的意见,我帮你问问,有消息我就告诉你。
★ 他叔叔是医生。

8.刚刚搬完家,还没来得及收拾,房间里挺乱的,你随便找个地方坐吧,我去给你拿瓶饮料。
★ 房间已经打扫干净了。

9.昨天我在报纸上看见一家杂志社在招聘高级翻译,要硕士,给出的条件还不错,你要不要去试一试?
★ 那家杂志社在招人。

10.今天天气真好,雨停了,太阳出来了,虽然在刮风,但是一点儿也不冷,非常适合去爬山。
★ 今天是阴天。

第二部分

一共 15 个题,每题听一次。

例如:
女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?

现在开始第 11 题:

11.
男:我带的钱不够,你能不能先借我一点儿,我明天还你。
女:没问题。高老师,您要多少?
问:男的在做什么?

12.
女:这个鸡蛋汤味道怎么样?你尝一下?
男:我尝了,稍微有点儿咸,是盐放多了吧?
问:他们在谈什么?

13.
男:我不想去上钢琴课了。
女:为什么?你不是很喜欢弹钢琴吗?而且还弹得那么好。
问:男的不想做什么?

14.
女:经理,打扰您一下,我明天要去趟医院,我想请一天假可以吗?
男:当然可以,怎么了?身体不舒服?
问:女的请假要做什么?

15.
男:你乒乓球打得真不错,有时间能教教我吗?
女:没问题。我每周六都会来体育馆,到时候你来找我就行了。
问:女的是什么意思?

16.
女:明天早上八点半在东门集合,别迟到啊!
男:放心吧,我一定准时到。
问:女的提醒男的什么?

17.
男:孙小姐,表格我做好了,您看看有什么问题没。
女:刚才忘和你说了,还要再加上一列“性别”。
问:女的要求怎么做?

18.
女:明天中午我们一起出去吃饭吧,我请客。
男:啊?抱歉,明天我要去大使馆拿签证,不知道中午能不能回来。
问:男的明天要去哪儿?

19.
男:真可惜,这个球差一点点就踢进了。
女:是呀,还剩一分钟了,马上就结束了,估计没机会再进球了。
问:根据对话,下列哪个正确?

20.
女:现在流行短发,我也去理个短发,你看怎么样?
男:短发?我觉得你还是留长头发好看。
问:男的是什么意思?

21.
男:校长,您找我?
女:是,我这儿有一份材料,麻烦你替我跑一趟,给关教授送过去。
问:这份材料要送给谁?

22.
女:窗户很长时间没擦了,太脏了。
男:你别管了,先好好休息吧,明天上午我来擦。
问:根据对话,下列哪个正确?

23.
男:喂,我的航班推迟了,我大概要中午一点才能到北京。
女:没关系,我去机场接你。
问:关于男的,可以知道什么?

24.
女:怎么现在才回来?今天又加班了?
男:不是,今天在公司遇到一个大学同学,聊了一会儿,然后跟他一起吃了顿饭。
问:男的为什么回来晚了?

25.
男:姐,这么多照片,都是你这次旅游时照的?
女:不全是,有些是以前照的,我打算整理一下。
问:关于这些照片,下列哪个正确?

第三部分

一共 20 个题,每题听一次。

例如:
男:把这个材料复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午三点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,六零二会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?

现在开始第 26 题:

26.
女:咱们家这个空调太旧了。
男:是,制冷效果不太好了。
女:那咱们星期六去商店看看,买一台新的?
男:行。
问:他们打算买什么?

27.
男:你工作找得怎么样了?
女:挺顺利的,已经定下来了。
男:太好了!祝贺你!什么时候正式上班?
女:七月九号。
问:关于女的,可以知道什么?

28.
女:快放寒假了,你有什么安排?
男:我打算去东北玩儿。
女:东三省?那儿冬天多冷啊!你怎么会想去那儿玩儿?
男:冷是冷,可是那儿冬天也很漂亮。
问:女的觉得东北怎么样?

29.
男:这个盒子好像坏了。
女:是吗?那你小心点儿,先放桌上吧。
男:这里面是什么啊?
女:是几个杯子,是以前邻居家一个阿姨送我的。
问:杯子是谁送的?

30.
女:我们在这儿开个分店怎么样?
男:我刚才也在考虑,周围很多写字楼,但没几家饭店。
女:估计房租不便宜。
男:咱们先了解一下,然后再决定到底要不要开。
问:女的觉得这儿怎么样?

31.
男:这个笑话确实有意思,你在哪里看到的?
女:有一个网站,里面有很多有趣的笑话。
男:你把网址发给我,我也去看看。
女:好的。
问:那个笑话是在哪儿看到的?

32.
女:你怎么会喜欢看京剧呢?
男:小时候,爷爷差不多每个月都带我去看一次京剧。
女:京剧的内容大多是历史故事,你能看懂?
男:爷爷会一边看一边给我介绍,让我学了很多知识。
问:关于男的,可以知道什么?

33.
男:喂?我刚看电视上说今天有大雨,咱们改天再去植物园吧。
女:好啊,那明天怎么样?
男:明天恐怕也不行,明天是我爸的生日。
女:没关系,那我们再约时间。
问:他们为什么今天不去植物园了?

34.
女:你看见我的手表没?
男:没有,是不是忘在宾馆了?
女:不会,肯定没忘在宾馆,我印象里上车的时候还戴着呢。
男:那看看在不在你包里,不会丢在出租车上吧?
问:女的在找什么?

35.
男:你怎么了?
女:我们本来说明天提前放假的,刚才突然又说有变化,让等通知。
男:那就等一等好了,也许一会儿就有好消息了。
女:也只好这样了。
问:女的现在感觉怎么样?

第 36 到 37 题是根据下面一段话:
两个女人在聊天儿,一个问:“你儿子还好吧?”另一个说:“他很可怜,他妻子太懒,不做饭,不洗衣服,连孩子也不带。”“那女儿呢?”“她生活得很好。”女人笑了:“她找了个好丈夫,家里的事都由她先生做。”

36.那个女人为什么觉得儿子可怜?

37.关于女儿,可以知道什么?

第 38 到 39 题是根据下面一段话:
不要总是想着去改变你身边的人,要学会去适应别人。要知道,改变一个人很困难,也不容易被人接受。如果别人总是想改变你,你会高兴吗?相反,如果大家都学会去适应别人,那么生活会更美好,人的心情也会更愉快。

38.如果别人总是想改变你,你会觉得怎么样?

39.根据这段话,怎样才能让生活更美好?

第 40 到 41 题是根据下面一段话:
努力把事情做到最好,这无疑是对的。不过,当别人请你帮忙时,对那些超出自己能力范围的事情,最好还是先考虑考虑。否则,最后事情没办成,不仅自己觉得丢脸,而且别人有可能不再信任你。

40.别人请你做的事情太难时,你该怎么办?

41.这段话主要想告诉我们什么?

第 42 到 43 题是根据下面一段话:
晚饭后,一家人一起出去散散步,是一件很幸福的事情。肚子吃饱了需要活动,家人忙了一天需要交流,夫妻说说一天的工作能加深感情,孩子谈谈学校的趣事能增加了解,在这个过程中,一天的烦恼就都跑掉了。

42.说话人觉得什么事情很幸福?

43.这段话主要想告诉我们什么?

第 44 到 45 题是根据下面一段话:
人一生中会遇到很多事情,或者愉快,或者伤心,都只能由自己去经历,其他任何人都无法代替。生活是自己在过,其中的酸、甜、苦、辣也只有自己知道,别人说什么不重要,自己感觉快乐就行了。

44.关于生活,可以知道什么?

45.这段话主要想告诉我们什么?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0