Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Tập hợp những đề mẫu luyện thi HSK 3 online

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu Text các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung bài giảng của ngày hôm nay và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 3 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu 

Các bạn ôn tập bài hôm qua chuyên đề luyện thi HSK online HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Khóa luyện thi HSK online miễn phí

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 22 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

H31333卷听力材料
(音乐,30秒,渐弱)
大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。
大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。
大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。

HSK(三级)听力考试分四部分,共40题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

一共10个题,每题听两次。

例如:男:喂,请问张经理在吗?
女:他正在开会,您半个小时以后再打,好吗?

现在开始第1到5题:

1.
女:中间这个是我。
男:你们三个太像了,要认出来还真有点儿难。

2.
男:你看,那只鸟多可爱啊。
女:是,听说它还很聪明呢,会学人说话。

3.
女:我打算去公园跑会儿步,你去不去?
男:去,你等我一下,我换双运动鞋。

4.
男:服务员,这个菜是甜的吗?
女:这个吗?是有点儿甜。

5.
女:医生,我的手没事吧?
男:问题不大,但你洗脸洗澡的时候要多注意点儿。

现在开始第6到10题:

6.
男:妈,我快迟到了,早饭我不吃了。
女:那你把面包和苹果带上,下了课吃。

7.
女:奇怪,你怎么还在上网?不是要和小王去打篮球吗?
男:他感冒了,不去了。

8.
男:箱子我搬上来了,放哪儿啊?
女:放儿子房间,这两个箱子里都是他的东西。

9.
女:爸爸,我有点儿害怕,我骑上车以后你也别走啊。
男:放心,我就在你旁边。眼睛看着前面,慢慢地骑。

10.
男:两瓶啤酒,一个笔记本,一共三十块八角五分。
女:好的,我刷卡。

第二部分

一共10个题,每题听两次。

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。
今天我想早点儿回家。看了看手表,才五点。过了一会儿再看表,还是五点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。

现在开始第11题:

11.李医生过去也住这儿,是我们的老邻居,后来为了工作方便才搬走的。
★ 他以前就认识李医生。

12.这家店的面条儿做得很不错,特别是鸡蛋面,非常有名。你要不要来一碗?
★ 那家店面条儿一般。

13.遇到问题不要着急,因为越着急越容易出错,这样问题就更不好解决了。
★ 越着急越容易出错。

14.街道两边的花灯都是为节日准备的,到了晚上,灯打开后,漂亮极了。
★ 那些灯晚上不开。

15.她叫张晴,是今年秋天参加工作的,现在教三年级的数学。她工作认真努力,对人也很热情,大家都喜欢她。
★ 张晴还没开始上班。

16.经理,刚才学校给我打电话,说我儿子突然身体不舒服,被送到医院去了,我想请假去看看。
★ 他想去医院。

17.我最后还是决定去北京找工作,那儿机会多,而且我爸妈也同意了。
★ 他选择去北京读书。

18.小谢,还有两位客人没到,他们是三号中午的飞机,到时候你找司机过去接一下他们。
★ 客人都来了。

19.虽然太阳比月亮大得多,但是在我们看来,它们几乎一样大,这是因为月亮离我们近,太阳离我们远。
★ 月亮离我们更近。

20.上大学时,我喜欢去国家图书馆看书学习。那儿书多,环境也好,非常安静,我常常在那儿一坐就是一下午。
★ 他觉得国家图书馆很安静。

第三部分

一共10个题,每题听两次。

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?

现在开始第21题:

21.
女:你把我们在北京玩儿的照片发给我吧?
男:好的,发你电子邮箱里吗?
问:女的想让男的做什么?

22.
男:你没带伞?你去哪儿?我送你。
女:不用了,谢谢。我男朋友一会儿来接我。
问:谁一会儿来接女的?

23.
女:那家药店晚上几点关门?
男:十点。现在已经九点一刻了,你要去的话就快点儿。
问:现在几点了?

24.
男:这个包是今年冬天新出的,卖得非常好。
女:看着不错,你拿个蓝色的给我看看。
问:女的想看哪个颜色的包?

25.
女:黑板上的那句话是什么意思?
男:就是说要相信自己。
问:那句话是什么意思?

26.
男:我有两张明天晚上的电影票,一起去看吧?
女:对不起,我明晚要参加一个比赛,没办法和你去了。
问:女的为什么不去看电影?

27.
女:我对那个工作很感兴趣,不知道他们想找什么样的人?
男:汉语必须要好,而且要了解中国文化。
问:那个工作有什么要求?

28.
男:我看你都没怎么动筷子,是不是不爱吃羊肉?
女:不是,我最近胖了好几斤,想少吃点儿肉。
问:女的最近怎么了?

29.
女:你不是刷过牙了吗?怎么又在刷?
男:我刚才喝了杯牛奶。
问:关于男的,可以知道什么?

30.
男:你以前来过这个动物园?
女:对,去年来过一次,那时熊猫馆还没开呢。
问:他们最可能在哪儿?

第四部分

一共10个题,每题听两次。

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
现在开始第31题:

31.
男:您好,我想办一张银行卡。
女:外国人办银行卡需要护照。您带了吗?
男:没有。除了护照,还需要别的吗?
女:不用,护照就可以了。
问:关于男的,可以知道什么?

32.
女:公司旁边新开的那家蛋糕店怎么样?
男:还不错,你要买蛋糕吗?
女:对,过两天是我丈夫的生日。
男:那家店的水果蛋糕很好吃,你可以试试。
问:关于女的,可以知道什么?

33.
男:小姐,请把您的行李箱打开一下。
女:有什么问题吗?
男:您的箱子里有一瓶水,这是不能带上飞机的。
女:对不起,我忘了拿出来了。
问:他们最可能在哪儿?

34.
女:您对这个房子还满意吗?
男:别的都不错,就是没电梯,六层高了点儿。
女:三楼还有一个这样的房子,但要贵十几万块钱。
男:没关系。我们去看看三层那个吧。
问:男的觉得那个房子怎么样?

35.
男:走了这么久,累了吧?
女:不累,就是有点儿渴。
男:前面那条街上有个咖啡馆儿,我们去喝点儿东西吧。
女:好的。
问:女的怎么了?

36.
女:你要去南京旅游?什么时候?
男:下个周末。
女:要去多长时间?
男:一个星期吧。
问:男的打算什么时候去旅游?

37.
男:你好,我想买些花送给妈妈。
女:您想要哪一种呢?
男:我也不知道,能给我介绍一下吗?
女:当然可以,您先来左边这儿看看。
问:男的希望女的做什么?

38.
女:你有《历史和文化》这本书吗?
男:没有,你去图书馆看看,那儿应该有。
女:我去过了,已经被借走了。
男:那你问问老王,我记得他有这本书。
问:男的让女的怎么做?

39.
男:小李,这是你选的马?也太矮了吧。
女:你别看它个子不高,但跑起来比其他马都快。
男:真的吗?
女:不信你骑上去试试。
问:小李选的马怎么样?

40.
女:都等了快二十分钟了,一辆车也没来。
男:别着急,应该快来了。
女:从这儿到那家饭店其实就两站地,我们走过去吧。
男:也好,这样还能锻炼身体呢。
问:女的为什么想走路过去?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0