Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ

Bài giảng Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ là bài giảng ngày hôm nay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thiết kế đưa ra bài tập cho các bạn học viên luyện kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp sau khi đã học xong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Tất cả các bài giảng thì đều được cập nhật mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung ChineMaster ở Quận 10 TPHCM

Các bạn cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin gặp thắc mắc chỗ nào thì hãy đăng câu hỏi bình luận ở ngay bên dưới để được hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cụ thể từng bước.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK

Thầy Vũ đã bỏa ra nhiều công sức cập nhập rất nhiều kiến thức mới cho bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster này, các bạn muốn học tiếng Trung thì đừng nên bỏ qua cuốn giáo trình này nhé.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Nội dung Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ thiết kế đưa ra bài tập cho các bạn học viên luyện kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp sau khi đã học xong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

传统的手臂练习,如二头肌弯举和肩部推举,非常适合加强上半身——但它们通常需要一些重量才能获得最佳效果。那么,如果您想要高效、有效的锻炼,而不必担心设备(例如,当您旅行时、空间有限或无法去健身房时),该怎么办?输入,体重手臂练习。

仅供参考:手臂力量很重要——强壮的手臂和肩膀可以帮助您在日常生活中更舒适地移动,NASM-CPT、私人教练和 SoulCycle 教练 Roxie Jones 告诉 Health。想想你有多少次打开和关闭门,搬运杂货,把自己从床上爬起来,或者把手提箱抬进头顶的隔间。如果你一直在训练你的上半身——即使没有负重,所有这些动作都会感觉容易得多。

推、拉和保持自己的体重需要一些严肃的工作,需要力量和稳定性。另外,如果您是力量训练的新手,从没有器械的锻炼开始是最明智的做法。 “我总是建议先掌握自重练习,然后再进行实际重量训练,”琼斯说。在增加任何外部阻力之前,先适应锻炼并确定正确的姿势很重要——这是避免受伤的一个可靠策略。

为了锻炼你的上半身,试试琼斯的这 10 个自重手臂练习。在您的客厅、酒店房间或其他任何您觉得需要快速锻炼的地方进行锻炼。

随时随地做下面的手臂练习,只要你有足够的空间进行平板支撑。它们都针对你的手臂——特别是三头肌、二头肌和肩膀——但其中许多也锻炼了你的核心、臀部、胸部和背部肌肉。 (你的腹肌肯定会因为所有的木板而着火。)选择四到五个练习来做循环式,无论是时间(30-60 秒之间的任何时间)还是代表(目标是 10-12)。完成整个循环 2-4 次,具体取决于您想锻炼多长时间。如果您在健身房并想在之后进行举重,琼斯建议将这些动作用作热身。

在过去的一年里,你改变了你平时的锻炼多少次?当然,您必须尝试新事物才能保持趣味性,但是当您觉得自己没有练习可以尝试时,这可能会很棘手。教练 Janine Delaney 明白这一点,这就是为什么她要为您带来这种令人心跳加速的跳绳套路,这与您通常的训练计划中的任何其他部分都不一样。这五个动作会让你对这种激烈的有氧运动有新的认识。

每次双脚离开地面时,扭动身体面向房间的另一侧。为了让它更容易一点,在切换之前面向每个方向跳两次。

虽然美国各地的健身房正式关闭以帮助阻止冠状病毒(又名 COVID-19)的传播,但您仍然可以在家中进行产生内啡肽、提振情绪的锻炼。 Instagram 上的许多顶级教练已经开始与粉丝分享他们最好的在家锻炼——从 Lacee Lazoff 提供以壶铃为重点的训练,到 Kira Stokes 持续展示你可以在任何地方进行的创造性体重锻炼。像 Blink Fitness 这样的健身房现在也通过应用程序为会员提供在家锻炼,而像 MYX Fitness 和 SoulCycle(家用自行车现在可以预订)这样的公司旨在为您提供在健身房内的体验。客厅。

更好的是:大量健身应用程序决定在接下来的几周内为用户提供免费课程,因为我们可以摆脱社交距离。无论您是转向大型健身房进行举重训练,还是更喜欢满足您喜好的精品工作室,这里都有适合各种健身类型的最佳家庭锻炼清单。呆在里面,仍然可以用这些很棒的选择来出汗。 (不过,快速提示:如果您根本感觉不舒服,请不要锻炼——先好起来,然后再尝试将锻炼恢复到您的日常生活中。)

那些已经拥有自行车或跑步机的人都知道 Peloton 应用程序是满足您所有有氧运动需求的完美伴侣。但是现在,有了 90 天的免费期,您甚至不需要品牌设备来尝试锻炼。跳上您自己的自行车或跑步机,在教练带领和激励您完成数英里的过程中进行调整。您还可以选择力量、瑜伽和伸展运动——所有这些都在应用程序中,并与顶级教练一起完成。

注册 Daily Burn,您将获得 60 天的免费锻炼(新老会员)。虽然他们确实有力量训练计划,包括举重,但他们的大部分锻炼只涉及使用您的身体作为设备。每天早上美国东部标准时间上午 9 点收听他们的现场训练,跟随他们的教练进行间歇训练,持续时间仅为 30 分钟。每天都有一个新的例程,所以你不会对这个感到厌烦。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ.

Chuántǒng de shǒubì liànxí, rú èr tóu jī wān jǔ hé jiān bù tuījǔ, fēichángshìhé jiāqiáng shàngbànshēn——dàn tāmen tōngcháng xūyào yīxiē zhòngliàng cáinéng huòdé zuì jiā xiàoguǒ. Nàme, rúguǒ nín xiǎng yào gāoxiào, yǒuxiào de duànliàn, ér bùbì dānxīn shèbèi (lìrú, dāng nín lǚxíng shí, kōngjiān yǒuxiàn huò wúfǎ qù jiànshēnfáng shí), gāi zěnme bàn? Shūrù, tǐzhòng shǒubì liànxí.

Jǐn gōng cānkǎo: Shǒubì lìliàng hěn zhòngyào——qiángzhuàng de shǒubì hé jiānbǎng kěyǐ bāngzhù nín zài rìcháng shēnghuó zhōng gèng shūshì de yídòng,NASM-CPT, sīrén jiàoliàn hé SoulCycle jiàoliàn Roxie Jones gàosù Health. Xiǎng xiǎng nǐ yǒu duōshǎo cì dǎkāi hé guānbì mén, bānyùn záhuò, bǎ zìjǐ cóng chuángshàng pá qǐlái, huòzhě bǎ shǒutí xiāng tái jìn tóudǐng de gé jiān. Rúguǒ nǐ yīzhí zài xùnliàn nǐ de shàngbànshēn——jíshǐ méiyǒu fùzhòng, suǒyǒu zhèxiē dòngzuò dūhuì gǎnjué róngyì dé duō.

Tuī, lā hé bǎochí zìjǐ de tǐzhòng xūyào yīxiē yánsù de gōngzuò, xūyào lìliàng hé wěndìng xìng. Lìngwài, rúguǒ nín shì lìliàng xùnliàn de xīnshǒu, cóng méiyǒu qìxiè de duànliàn kāishǐ shì zuì míngzhì de zuòfǎ. “Wǒ zǒng shì jiànyì xiān zhǎngwò zìzhòng liànxí, ránhòu zài jìnxíng shíjì zhòngliàng xùnliàn,” qióngsī shuō. Zài zēngjiā rènhé wàibù zǔlì zhīqián, xiān shìyìng duànliàn bìng quèdìng zhèngquè de zīshì hěn zhòngyào——zhè shì bìmiǎn shòushāng de yīgè kěkào cèlüè.

Wèile duànliàn nǐ de shàngbànshēn, shì shì qióngsī de zhè 10 gè zìzhòng shǒubì liànxí. Zài nín de kètīng, jiǔdiàn fáng jiàn huò qítā rènhé nín juédé xūyào kuàisù duànliàn dì dìfāng jìnxíng duànliàn.

Suíshí suídì zuò xiàmiàn de shǒubì liànxí, zhǐyào nǐ yǒu zúgòu de kōngjiān jìnxíng píngbǎn zhīchēng. Tāmen dōu zhēnduì nǐ de shǒubì——tèbié shì sān tóu jī, èr tóu jī hé jiānbǎng——dàn qízhōng xǔduō yě duànliànle nǐ de héxīn, túnbù, xiōngbù hé bèibù jīròu. (Nǐ de fù jī kěndìng huì yīn wéi suǒyǒu de mùbǎn ér zháohuǒ.) Xuǎnzé sì dào wǔ gè liànxí lái zuò xúnhuán shì, wúlùn shì shíjiān (30-60 miǎo zhī jiān de rènhé shíjiān) háishì dàibiǎo (mùbiāo shì 10-12). Wánchéng zhěnggè xúnhuán 2-4 cì, jùtǐ qǔjué yú nín xiǎng duànliàn duō cháng shíjiān. Rúguǒ nín zài jiànshēnfáng bìng xiǎng zài zhīhòu jìnxíng jǔzhòng, qióngsī jiànyì jiāng zhèxiē dòngzuò yòng zuò rèshēn.

Zài guòqù de yī nián lǐ, nǐ gǎibiànle nǐ píngshí de duànliàn duōshǎo cì? Dāngrán, nín bìxū chángshì xīn shìwù cáinéng bǎochí qùwèi xìng, dànshì dāng nín juédé zìjǐ méiyǒu liànxí kěyǐ chángshì shí, zhè kěnéng huì hěn jíshǒu. Jiàoliàn Janine Delaney míngbái zhè yīdiǎn, zhè jiùshì wèishéme tā yào wèi nín dài lái zhè zhǒng lìng rén xīntiào jiāsù de tiàoshéng tàolù, zhè yǔ nín tōngcháng de xùnliàn jìhuà zhōng de rènhé qítā bùfèn dōu bù yīyàng. Zhè wǔ gè dòngzuò huì ràng nǐ duì zhè zhǒng jīliè de yǒu yǎng yùndòng yǒu xīn de rènshí.

Měi cì shuāng jiǎo líkāi dìmiàn shí, niǔ dòng shēntǐ miànxiàng fángjiān de lìng yī cè. Wèile ràng tā gèng róngyì yīdiǎn, zài qiēhuàn zhīqián miànxiàng měi gè fāngxiàng tiào liǎng cì.

Suīrán měiguó gèdì de jiànshēnfáng zhèngshì guānbì yǐ bāngzhù zǔzhǐ guānzhuàng bìngdú (yòu míng COVID-19) de chuánbò, dàn nín réngrán kěyǐ zàijiāzhōng jìnxíng chǎnshēng nèi fēi tài, tí zhèn qíngxù de duànliàn. Instagram shàng de xǔduō dǐngjí jiàoliàn yǐjīng kāishǐ yǔ fěnsī fēnxiǎng tāmen zuì hǎo de zàijiā duànliàn——cóng Lacee Lazoff tígōng yǐ hú líng wéi zhòngdiǎn de xùnliàn, dào Kira Stokes chíxù zhǎnshì nǐ kěyǐ zài rènhé dìfāng jìnxíng de chuàngzàoxìng tǐzhòng duànliàn. Xiàng Blink Fitness zhèyàng de jiànshēnfáng xiànzài yě tōngguò yìngyòng chéngxù wèi huìyuán tígōng zài jiā duànliàn, ér xiàng MYX Fitness hé SoulCycle(jiāyòng zìxíngchē xiànzài kěyǐ yùdìng) zhèyàng de gōngsī zhǐ zài wèi nín tígōng zài jiànshēnfáng nèi de tǐyàn. Kètīng.

Gèng hǎo de shì: Dàliàng jiànshēn yìngyòng chéngxù juédìng zài jiē xiàlái de jǐ zhōu nèi wèi yònghù tígōng miǎnfèi kèchéng, yīnwèi wǒmen kěyǐ bǎituō shèjiāo jùlí. Wúlùn nín shì zhuǎnxiàng dàxíng jiànshēnfáng jìnxíng jǔzhòng xùnliàn, háishì gèng xǐhuān mǎnzú nín xǐhào de jīngpǐn gōngzuò shì, zhèlǐ dōu yǒu shìhé gè zhǒng jiànshēn lèixíng de zuì jiā jiātíng duànliàn qīngdān. Dāi zài lǐmiàn, réngrán kěyǐ yòng zhèxiē hěn bàng de xuǎnzé lái chū hàn. (Bùguò, kuàisù tíshì: Rúguǒ nín gēnběn gǎnjué bú shūfú, qǐng bùyào duànliàn——xiān hǎo qǐlái, ránhòu zài chángshì jiāng duànliàn huīfù dào nín de rìcháng shēnghuó zhōng.)

Nàxiē yǐjīng yǒngyǒu zìxíngchē huò pǎobù jī de rén dōu zhīdào Peloton yìngyòng chéngxù shì mǎnzú nín suǒyǒu yǒu yǎng yùndòng xūqiú de wánměi bànlǚ. Dànshì xiànzài, yǒule 90 tiān de miǎnfèi qī, nín shènzhì bù xūyào pǐnpái shèbèi lái cháng shì duànliàn. Tiào shàng nín zìjǐ de zìxíngchē huò pǎobù jī, zài jiàoliàn dàilǐng hé jīlì nín wánchéng shù yīnglǐ de guòchéng zhōng jìnxíng tiáozhěng. Nín hái kěyǐ xuǎnzé lìliàng, yújiā hé shēnzhǎn yùndòng——suǒyǒu zhèxiē dōu zài yìngyòng chéngxù zhōng, bìng yǔ dǐngjí jiàoliàn yīqǐ wánchéng.

Zhùcè Daily Burn, nín jiāng huòdé 60 tiān de miǎnfèi duànliàn (xīn lǎo huìyuán). Suīrán tāmen quèshí yǒu lìliàng xùnliàn jìhuà, bāokuò jǔzhòng, dàn tāmen de dà bùfèn duànliàn zhǐ shèjí shǐyòng nín de shēntǐ zuòwéi shèbèi. Měitiān zǎoshang měiguó dōngbù biāozhǔn shíjiān shàngwǔ 9 diǎn shōutīng tāmen de xiànchǎng xùnliàn, gēnsuí tāmen de jiàoliàn jìn háng jiànxiē xùnliàn, chíxù shíjiān jǐn wèi 30 fēnzhōng. Měitiān dū yǒu yīgè xīn de lì chéng, suǒyǐ nǐ bù huì duì zhège gǎndào yànfán.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ.

Các bài tập cánh tay truyền thống như gập bụng và ép vai có tác dụng rất tốt để tăng cường sức mạnh của phần trên cơ thể — nhưng chúng thường yêu cầu một số tạ để có được lợi ích tốt nhất. Vì vậy, điều gì xảy ra nếu bạn muốn tập luyện hiệu quả, hiệu quả mà không phải lo lắng về thiết bị (chẳng hạn như khi bạn đang đi du lịch, không gian hạn chế hoặc không thể đến phòng tập thể dục)? Nhập, bài tập body weight cho cánh tay.

Roxie Jones, NASM-CPT, huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên SoulCycle, nói với Health. Chỉ cần nghĩ về bao nhiêu lần bạn mở và đóng cửa, mang hàng tạp hóa, đẩy mình ra khỏi giường hoặc nhấc một chiếc vali vào ngăn trên cao. Tất cả các động tác này sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đang tập luyện phần thân trên của mình — ngay cả khi không có tạ.

Đẩy, kéo và giữ trọng lượng cơ thể của bạn là một số công việc nghiêm túc và đòi hỏi sức mạnh và sự ổn định. Ngoài ra, nếu bạn chưa quen với việc tập luyện sức mạnh, bắt đầu với các bài tập không có thiết bị là điều thông minh nhất nên làm. Jones nói: “Tôi luôn khuyên bạn nên thành thạo các bài tập thể dục trọng lượng cơ thể trước khi chuyển sang mức tạ thực tế. Điều quan trọng là phải cảm thấy thoải mái với một bài tập và giữ dáng phù hợp trước khi thêm bất kỳ lực cản bên ngoài nào — đó là một chiến lược chắc chắn để tránh chấn thương.

Để giúp bạn xây dựng phần thân trên của mình, hãy thử 10 bài tập cơ tay sau của Jones. Thực hiện chúng trong phòng khách, phòng khách sạn của bạn hoặc bất cứ nơi nào khác mà bạn cảm thấy cần tập luyện nhanh chóng.

Thực hiện các bài tập cánh tay dưới đây bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào bạn có đủ không gian để plank. Tất cả chúng đều nhắm mục tiêu đến cánh tay của bạn — cụ thể là cơ tam đầu, bắp tay và vai — nhưng nhiều động tác trong số chúng cũng tập trung vào cơ bắp tay, mông, ngực và cơ lưng của bạn. (Cơ bụng của bạn chắc chắn sẽ bùng cháy với tất cả các động tác plank.) Chọn bốn hoặc năm bài tập để thực hiện theo kiểu mạch, trong thời gian (bất cứ nơi nào từ 30-60 giây) hoặc đại diện (mục tiêu 10-12). Hoàn thành toàn bộ mạch 2-4 lần, tùy thuộc vào thời gian bạn muốn tập luyện. Nếu bạn đang ở phòng tập thể dục và muốn tập tạ, Jones khuyên bạn nên sử dụng những động tác này để khởi động.

Bạn đã thay đổi cách tập luyện thông thường của mình nhiều lần trong năm qua chưa? Chắc chắn, bạn phải thử những điều mới để khiến nó trở nên thú vị, nhưng sẽ rất khó khi bạn cảm thấy mình đã hết bài tập để thử nghiệm. Huấn luyện viên Janine Delaney hiểu được điều đó, đó là lý do tại sao cô ấy mang đến cho bạn thói quen nhảy dây mạnh mẽ không giống bất kỳ phần nào khác trong chế độ thông thường của bạn. Năm động tác này sẽ mang đến cho bạn một sự đánh giá mới về hình thức tim mạch cường độ cao này.

Mỗi khi chân bạn chạm đất, hãy vặn người để quay mặt về phía đối diện của căn phòng. Để dễ dàng hơn một chút, hãy nhảy hai lần đối mặt với mỗi hướng trước khi chuyển đổi.

Trong khi các phòng tập thể dục chính thức đóng cửa trên khắp nước Mỹ để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (hay còn gọi là COVID-19), bạn vẫn có thể tập luyện sản sinh endorphin, cải thiện tâm trạng ngay tại nhà. Nhiều huấn luyện viên hàng đầu trên Instagram đã bắt đầu chia sẻ những bài tập thể dục tại nhà tốt nhất của họ với những người theo dõi — từ Lacee Lazoff cung cấp các thói quen tập trung vào tạ tay đến Kira Stokes luôn thể hiện các bài tập thể hình sáng tạo mà bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Các phòng tập thể dục như Blink Fitness hiện cũng cung cấp các bài tập thể dục tại nhà cho hội viên thông qua một ứng dụng, trong khi các công ty như MYX Fitness và SoulCycle (xe đạp tập tại nhà hiện đã có sẵn để đặt hàng trước) nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm trong phòng thu ngay cho bạn. phòng khách.

Thậm chí tốt hơn: Hàng tấn ứng dụng thể dục đã quyết định cung cấp cho người dùng các lớp học miễn phí trong vài tuần tới khi chúng tôi thoát khỏi tình trạng xa cách xã hội. Cho dù bạn chuyển sang các phòng tập thể hình lớn để tập tạ hay thích một studio boutique phục vụ theo sở thích của bạn, đây là danh sách các bài tập thể dục tại nhà tốt nhất cho mọi loại hình thể dục. Ở bên trong và vẫn đổ mồ hôi với các tùy chọn tuyệt vời này. (Tuy nhiên, mẹo nhanh: Nếu bạn đang cảm thấy ốm yếu, đừng tập thể dục — trước tiên hãy khỏe lại và sau đó cố gắng tập thể dục trở lại thói quen của bạn.)

Những ai đã có xe đạp hoặc máy chạy bộ đều biết rằng ứng dụng Peloton là người bạn đồng hành hoàn hảo cho tất cả các nhu cầu về tim mạch của bạn. Nhưng giờ đây, với 90 ngày miễn phí, bạn thậm chí không cần thiết bị có thương hiệu để tập luyện. Hop on your own bike or treadmill and tune in while trainers lead and motivate you through miles. Bạn cũng có các tùy chọn về sức mạnh, yoga và duỗi người — tất cả đều có trong ứng dụng và với các huấn luyện viên hàng đầu.

Đăng ký Daily Burn và bạn sẽ nhận được 60 ngày tập luyện miễn phí (dành cho thành viên mới và cũ). Mặc dù họ có các chương trình đào tạo sức mạnh, hoàn chỉnh với cử tạ, nhưng hầu hết các bài tập của họ chỉ liên quan đến việc sử dụng cơ thể của bạn làm thiết bị của bạn. Theo dõi các bài tập trực tiếp của họ mỗi sáng lúc 9 giờ sáng theo giờ EST để theo dõi các huấn luyện viên của họ thông qua các bài tập ngắt quãng, chỉ kéo dài 30 phút. Mỗi ngày mang đến một thói quen mới, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán với thói quen này.

Phía trên là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ ,các bạn nhớ lưu về để học dần nha,cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh mỗi ngày.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0