Luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu bài 2

Luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu bài 2 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChỉneMaster

Tự luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu miễn phí tại nhà

Luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu bài 2 bài giảng hôm nay cung cấp cho các bạn những kiến thức trong đề thi HSK để các bạn luyện tập tại nhà, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện dịch tiếng Trung HSK trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều mẫu đề mới cho các bạn luyện tập HSK hoàn toàn miễn phí. Các bạn chú ý theo dõi kênh để cập nhật những kiến thức bổ ích nhất Thầy Vũ dành cho các bạn nhé.

Các bạn học viên theo dõi chuyên mục luyện dịch tiếng Trung HSK Đọc hiểu ở link bên dưới.

Những bài giảng luyện dịch tiếng Trung HSK Đọc hiểu

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi chúng ta vào bài học hôm nay các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu bài 1

Mỗi ngày để tăng thêm kĩ năng dịch thuật trong kì thi HSK các bạn phải chăm chỉ luyện tập online, bên dưới là toàn bộ tài liệu liên quan đến bài thi HSK từ cấp 1 đến cấp 6 các bạn hãy chú ý theo dõi ở link bên dưới nhé.

Đề thi HSK online từ cấp 1 đến cấp 6

Diễn đàn học tiếng Trung của trung tâm ChineMaster TiengTrungHSK các bạn theo dõi ở link bên dưới nhé.

Diễn đàn học tiếng Trung hoàn toàn miễn phí

Sau đây là bài giảng luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu.

Giáo trình Luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu bài 2 Thầy Vũ

Các bạn hãy hoàn thành bài tập bên dưới theo mẫu có sẵn và ghi chép đầy đủ kiến thức bài giảng vào vở nhé.

STT Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu Thầy Vũ Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu ChineMaster Bạn hãy tìm ra lỗi sai trong các mẫu câu dịch tiếng Trung sang tiếng Việt ở bên dưới, sau đó đăng bài làm của các bạn lên diễn đàn học tiếng Trung nhé
1 司机喝酒后不允许开车。因为无论对自己还是对其他人,这样做都是极其危险的。 sī jī hē jiǔ hòu bù yǔn xǔ kāi chē 。yīn wéi wú lùn duì zì jǐ hái shì duì qí tā rén ,zhè yàng zuò dōu shì jí qí wēi xiǎn de 。 Drivers are not allowed to drive after drinking. Because it’s extremely dangerous for yourself and for others.
2 最有用的人,不一定是最能说的人。上天给我们两只耳朵、一个嘴,就是让我们多听少说的。学会多听,说明一个人真正成熟了。 zuì yǒu yòng de rén ,bù yī dìng shì zuì néng shuō de rén 。shàng tiān gěi wǒ men liǎng zhī ěr duǒ 、yī gè zuǐ ,jiù shì ràng wǒ men duō tīng shǎo shuō de 。xué huì duō tīng ,shuō míng yī gè rén zhēn zhèng chéng shú le 。 The most useful person is not necessarily the most able to say. God gives us two ears and one mouth, which is to let us listen more and speak less. Learning to listen more shows that a person is really mature.
3 孩子从小就要养成管理自己的好习惯。管理自己不但指自己的事情自己做,更重要的是时间管理,让孩子会计划自己的时间,今天应该完成的事情就不能留到明天,不要总说“来不及了”。 hái zǐ cóng xiǎo jiù yào yǎng chéng guǎn lǐ zì jǐ de hǎo xí guàn 。guǎn lǐ zì jǐ bù dàn zhǐ zì jǐ de shì qíng zì jǐ zuò ,gèng zhòng yào de shì shí jiān guǎn lǐ ,ràng hái zǐ huì jì huá zì jǐ de shí jiān ,jīn tiān yīng gāi wán chéng de shì qíng jiù bù néng liú dào míng tiān ,bù yào zǒng shuō “lái bù jí le ”。 Children should form a good habit of managing themselves from an early age. Self management not only refers to doing their own things, but also time management, so that children can plan their own time. What should be done today can’t be left to tomorrow. Don’t always say “it’s too late”.
4 您看这个沙发怎么样?我们年底有活动,正在打折,比平时便宜了一千块。不过您放心,质量肯定不“打折”,这种沙发是今年最流行的,有很多种颜色可以选择,您可以考虑一下。 nín kàn zhè gè shā fā zěn me yàng ?wǒ men nián dǐ yǒu huó dòng ,zhèng zài dǎ shé ,bǐ píng shí biàn yí le yī qiān kuài 。bù guò nín fàng xīn ,zhì liàng kěn dìng bù “dǎ shé ”,zhè zhǒng shā fā shì jīn nián zuì liú háng de ,yǒu hěn duō zhǒng yán sè kě yǐ xuǎn zé ,nín kě yǐ kǎo lǜ yī xià 。 How do you like this sofa? We have activities at the end of the year and are on sale. It’s a thousand yuan cheaper than usual. However, you can rest assured that the quality will not be “discounted”. This kind of sofa is the most popular this year. There are many colors to choose from. You can consider it.
5 当我觉得累的时候,我就找一个安静的地方,一边喝茶一边听音乐。弟弟正好和我相反,这种时候,他喜欢去热闹的地方,和别人一起唱歌、跳舞。 dāng wǒ juéde lèi de shí hòu ,wǒ jiù zhǎo yī gè ān jìng de dì fāng ,yī biān hē chá yī biān tīng yīnyuè 。dì dì zhèng hǎo hé wǒ xiàng fǎn ,zhè zhǒng shí hòu ,tā xǐ huān qù rè nào de dì fāng ,hé bié rén yī qǐ chàng gē 、tiào wǔ 。 When I feel tired, I find a quiet place to drink tea and listen to music. My brother is just the opposite of me. At this time, he likes to go to the busy places and sing and dance with others.
6 只有动作没有感情的表演是没有生命力的,一个好的演员,想要拉近和观众的距离,就要学会用感情和观众进行对话与交流。 zhī yǒu dòng zuò méi yǒu gǎn qíng de biǎo yǎn shì méi yǒu shēng mìng lì de ,yī gè hǎo de yǎn yuán ,xiǎng yào lā jìn hé guān zhòng de jù lí ,jiù yào xué huì yòng gǎn qíng hé guān zhòng jìn háng duì huà yǔ jiāo liú 。 A good actor, who wants to shorten the distance between the audience and the audience, must learn to use emotion to communicate with the audience.
7 这是一家在当地非常有名的面馆儿,历史已经超过50年了。它一直只卖一种东西:牛肉面。由于面的味道很特别,在众多食客中名气很大。 zhè shì yī jiā zài dāng dì fēi cháng yǒu míng de miàn guǎn ér ,lì shǐ yǐ jīng chāo guò 50nián le 。tā yī zhí zhī mài yī zhǒng dōng xī :niú ròu miàn 。yóu yú miàn de wèi dào hěn tè bié ,zài zhòng duō shí kè zhōng míng qì hěn dà 。 This is a famous noodle restaurant in the local area, which has a history of more than 50 years. It has always sold only one thing: beef noodles. Because of its special taste, noodles are famous among many diners.
8 晚上,我刚刚躺下,就响起了敲门声。一猜就知道是和我一起租房的那个人又没带钥匙。他好像特别马虎,虽然每次都红着脸向我说抱歉、打扰了, 可过不了几天,就又能听到他的敲门声了。 wǎn shàng ,wǒ gāng gāng tǎng xià ,jiù xiǎng qǐ le qiāo mén shēng 。yī cāi jiù zhī dào shì hé wǒ yī qǐ zū fáng de nà gè rén yòu méi dài yào shí 。tā hǎo xiàng tè bié mǎ hǔ ,suī rán měi cì dōu hóng zhe liǎn xiàng wǒ shuō bào qiàn 、dǎ rǎo le , kě guò bù le jǐ tiān ,jiù yòu néng tīng dào tā de qiāo mén shēng le 。 In the evening, as soon as I lay down, there was a knock on the door. I guess it’s the one who rented with me and didn’t have the key. Although he couldn’t disturb me, he seemed to say sorry to me after a few days.
9 同情是最美好的情感之一,然而同情并不是高高在上的关心,它应该是对别人经历的情感的理解、尊重和支持。 tóng qíng shì zuì měi hǎo de qíng gǎn zhī yī ,rán ér tóng qíng bìng bù shì gāo gāo zài shàng de guān xīn ,tā yīng gāi shì duì bié rén jīng lì de qíng gǎn de lǐ jiě 、zūn zhòng hé zhī chí 。 Compassion is one of the most beautiful emotions. However, compassion is not a matter of high concern. It should be the understanding, respect and support of the feelings experienced by others.
10 猜猜我奶奶给了我什么生日礼物?一个照相机!正好明天去海洋馆,我来给你们照相吧。 cāi cāi wǒ nǎi nǎi gěi le wǒ shénme shēng rì lǐ wù ?yī gè zhào xiàng jī !zhèng hǎo míng tiān qù hǎi yáng guǎn ,wǒ lái gěi nǐ men zhào xiàng ba 。 Guess what my grandmother gave me for my birthday? A camera! It’s time to go to the aquarium tomorrow. I’ll take a picture of you.
11 这座楼一共有28层,为了节约您的时间,3号、4号电梯17层以下不停,直接到17-28层,如果您要到1-16层,请乘坐西边的1号和2号电梯。 zhè zuò lóu yī gòng yǒu 28céng ,wéi le jiē yuē nín de shí jiān ,3hào 、4hào diàn tī 17céng yǐ xià bù tíng ,zhí jiē dào 17-28céng ,rú guǒ nín yào dào 1-16céng ,qǐng chéng zuò xī biān de 1hào hé 2hào diàn tī 。 There are 28 floors in this building. In order to save your time, elevators No.3 and No.4 will not stop below the 17th floor and go directly to the 17th-28th floor. If you want to reach the 1st-16th floor, please take the 1st and 2nd elevators in the West.
12 我姓李,是各位的导游。这是大家的护照和房卡,放下行李后请到这里集合,我们一会儿去吃饭。晚上有京剧,座位要提前联系,想看的现在报名。 wǒ xìng lǐ ,shì gè wèi de dǎo yóu 。zhè shì dà jiā de hù zhào hé fáng kǎ ,fàng xià háng lǐ hòu qǐng dào zhè lǐ jí hé ,wǒ men yī huì ér qù chī fàn 。wǎn shàng yǒu jīng jù ,zuò wèi yào tí qián lián xì ,xiǎng kàn de xiàn zài bào míng 。 My name is Li. I’m your guide. Here are your passport and room card. Please gather here after you put down your luggage. We’ll have dinner later. There will be Beijing Opera in the evening. Please contact the seats in advance. Sign up now if you want to watch it.
13 经过他的努力,公司的生意越做越大,最近又在三个城市开了新的分公司。一切都在往好的方向发展,他也更有信心了。 jīng guò tā de nǔ lì ,gōng sī de shēng yì yuè zuò yuè dà ,zuì jìn yòu zài sān gè chéng shì kāi le xīn de fèn gōng sī 。yī qiē dōu zài wǎng hǎo de fāng xiàng fā zhǎn ,tā yě gèng yǒu xìn xīn le 。 Thanks to his efforts, the company’s business has become bigger and bigger. Recently, it has opened new branches in three cities. Everything is going well and he is more confident.
14 我们对失败应该有正确的认识。偶尔的失败其实可以让我们清楚自己还有什么地方需要提高,这可以帮助我们走向最后的成功。 wǒ men duì shī bài yīng gāi yǒu zhèng què de rèn shí 。ǒu ěr de shī bài qí shí kě yǐ ràng wǒ men qīng chǔ zì jǐ hái yǒu shénme dì fāng xū yào tí gāo ,zhè kě yǐ bāng zhù wǒ men zǒu xiàng zuì hòu de chéng gōng 。 We should have a correct understanding of failure. The occasional failure can actually let us know what we need to improve, which can help us to achieve final success.
15 年轻人刚刚进入社会的时候,不要太急着赚钱,不要眼睛里只有工资和奖金。实际上,正确的做法应该是,在工作的前几年,重点要丰富自己的工作经验,学习与同事们交流的方法,积累专业的知识和技术,还有,要懂得什么是职业的态度等。这些比收入重要多了。 nián qīng rén gāng gāng jìn rù shè huì de shí hòu ,bù yào tài jí zhe zuàn qián ,bù yào yǎn jīng lǐ zhī yǒu gōng zī hé jiǎng jīn 。shí jì shàng ,zhèng què de zuò fǎ yīng gāi shì ,zài gōng zuò de qián jǐ nián ,zhòng diǎn yào fēng fù zì jǐ de gōng zuò jīng yàn ,xué xí yǔ tóng shì men jiāo liú de fāng fǎ ,jī lèi zhuān yè de zhī shí hé jì shù ,hái yǒu ,yào dǒng dé shénme shì zhí yè de tài dù děng 。zhè xiē bǐ shōu rù zhòng yào duō le 。 When young people just enter the society, don’t be too eager to make money, and don’t only have salary and bonus in their eyes. In fact, the correct way should be: in the first few years of work, we should focus on enriching our work experience, learning the methods of communication with colleagues, accumulating professional knowledge and technology, and understanding what is professional attitude. These are more important than income.
16 《富爸爸,穷爸爸》讲了这样一个故事,作者的父亲和朋友的父亲对金钱的看法完全不同,这使他对金钱有了兴趣,最终,他接受了朋友的父亲的看法,也就是书中所说的“富爸爸”的看法:人们不应该为钱工作,而要让钱为我们工作。 《fù bà bà ,qióng bà bà 》jiǎng le zhè yàng yī gè gù shì ,zuò zhě de fù qīn hé péng yǒu de fù qīn duì jīn qián de kàn fǎ wán quán bù tóng ,zhè shǐ tā duì jīn qián yǒu le xìng qù ,zuì zhōng ,tā jiē shòu le péng yǒu de fù qīn de kàn fǎ ,yě jiù shì shū zhōng suǒ shuō de “fù bà bà ”de kàn fǎ :rén men bù yīng gāi wéi qián gōng zuò ,ér yào ràng qián wéi wǒ men gōng zuò 。 Rich dad, poor dad tells such a story. The author’s father and his friend’s father have totally different views on money, which makes him interested in money. Finally, he accepted his friend’s father’s view, that is, “rich father” in the book: people should not work for money, but let money work for us.
17 中国南北距离约5500公里,因此南北气候有很大区别。南方很多地方的冬天一点儿也不冷,温度跟北方春天差不多,2月份的时候已经很暖和,可以只穿一件毛衣了,树开始长出新叶子,路边的花也开了,非常漂亮。所以很多北方人都喜欢这个时候出发去南方旅游。不过可惜的是,南方很多地方冬天都看不到雪,孩子们少了玩雪的快乐。 zhōng guó nán běi jù lí yuē 5500gōng lǐ ,yīn cǐ nán běi qì hòu yǒu hěn dà qū bié 。nán fāng hěn duō dì fāng de dōng tiān yī diǎnr yě bù lěng ,wēn dù gēn běi fāng chūn tiān chà bù duō ,2yuè fèn de shí hòu yǐ jīng hěn nuǎn hé ,kě yǐ zhī chuān yī jiàn máo yī le ,shù kāi shǐ zhǎng chū xīn yè zǐ ,lù biān de huā yě kāi le ,fēi cháng piāo liàng 。suǒ yǐ hěn duō běi fāng rén dōu xǐ huān zhè gè shí hòu chū fā qù nán fāng lǚ yóu 。bù guò kě xī de shì ,nán fāng hěn duō dì fāng dōng tiān dōu kàn bù dào xuě ,hái zǐ men shǎo le wán xuě de kuài lè 。 China’s north-south distance is about 5500 kilometers, so the North-South climate is very different. The winter in many places in the south is not cold at all. The temperature is almost the same as that in the northern spring. It is warm in February. You can only wear a sweater. The trees begin to grow new leaves, and the flowers on the roadside are blooming. It is very beautiful. Many people in the south like to travel in this time. But unfortunately, many places in the South can’t see snow in winter, so children have less fun playing with snow.
18 抽烟对身体没有好处。 chōu yān duì shēn tǐ méi yǒu hǎo chù 。 Smoking is not good for your health.
19 我打算陪叔叔去长城看看。 wǒ dǎ suàn péi shū shū qù zhǎng chéng kàn kàn 。 I’m going to accompany my uncle to the Great Wall.
20 那个白色的盒子又脏又破。 nà gè bái sè de hé zǐ yòu zāng yòu pò 。 The white box is dirty and broken.
21 妹妹弹钢琴的声音把爷爷吵醒了。 mèi mèi dàn gāng qín de shēng yīn bǎ yé yé chǎo xǐng le 。 The sound of my sister playing the piano woke up grandfather.
22 经常阅读报纸能提高语言表达能力。 jīng cháng yuè dú bào zhǐ néng tí gāo yǔ yán biǎo dá néng lì 。 Reading newspapers often can improve language expression.
23 这次电影艺术节也许会在北京举行。 zhè cì diàn yǐng yì shù jiē yě xǔ huì zài běi jīng jǔ háng 。 The film festival may be held in Beijing.
24 也许这次电影艺术节会在北京举行。 yě xǔ zhè cì diàn yǐng yì shù jiē huì zài běi jīng jǔ háng 。 Maybe the festival will be held in Beijing.
25 儿子的复习笔记整理得很详细。 ér zǐ de fù xí bǐ jì zhěng lǐ dé hěn xiáng xì 。 My son’s review notes are very detailed.
26 重感冒让他不得不请假休息。 zhòng gǎn mào ràng tā bù dé bù qǐng jiǎ xiū xī 。 A bad cold forced him to ask for leave.
27 他说的问题超出了今天讨论的范围。 tā shuō de wèn tí chāo chū le jīn tiān tǎo lùn de fàn wéi 。 What he said is beyond the scope of today’s discussion.
28 你最好别告诉他答案。 nǐ zuì hǎo bié gào sù tā dá àn 。 You’d better not tell him the answer.
29 她听了以后很吃惊。 tā tīng le yǐ hòu hěn chī jīng 。 She was surprised to hear that.
30 她出了许多汗。 tā chū le xǔ duō hàn 。 She was sweating a lot.
31 他想把画挂在墙上。 tā xiǎng bǎ huà guà zài qiáng shàng 。 He wants to hang the picture on the wall.
32 这些花闻起来很香。 zhè xiē huā wén qǐ lái hěn xiāng 。 These flowers smell delicious.
33 他坐在沙发上看杂志。 tā zuò zài shā fā shàng kàn zá zhì 。 He sat on the sofa reading a magazine.

Chúng ta vừa tìm hiểu xong chuyên đề Luyện dịch tiếng Trung HSK 4 Đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0